สยามไอยรา พาเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ 4 วัน บิน CZ

รกิจพบผู้ประกอบการมากกว่า 8000 ราย อาหารแบบราชา ล่องแม่น้ำจูเจียง พิเศษ แถมฟรี ซิมเมืองจีนตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (CI) ,ที่พัก 3 คืน ,สถานที่เที่ยวตามรายการ , อาหาร 6 มื้อ, ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป , ค่าเรือ CKS , บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์ , ค่าภาษีสนามบินทุ

 • ราคา :

  26,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ 5 วัน บิน OX

  บการมากกว่า 8,000 ราย พร้อมชมเมืองจำลองของทั่วทุกมุมโลก พร้อมโชว์ตระการตา ปตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ,ที่พัก 3 คืน ,สถานที่เที่ยวตามรายการ , อาหาร 6 มื้อ, ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป , ค่าเรือ CKS , บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ซิมเมืองจีน

 • ราคา :

  19,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ 5 วัน บิน CI

  มชมไนท์ซาฟารี พร้อมอิสระดูงานแสดงสินค้า Hongkong Convention แถมฟรี ซิมเตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (CI) ,ที่พัก 4 คืน ,สถานที่เที่ยวตามรายการ ,อาหาร 7 มื้อ , ค่าวีซ่าจีน ( กรุ๊ป ) , ค่าเรือ CKS ,บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ซิมเมือ

 • ราคา :

  22,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โอเชี่ยนปาร์ค 4 วัน บิน CI

  เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เพื่อทำการเช็คอินตั๋ว 14.40 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CI 832 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 18.30 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B” เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) นำท่านเข้าสู่ที่พ

 • ราคา :

  19,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว เกาหลี - ปักกิ่ง ทริปเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 6 วัน

  เทพฯ 23.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U1 – U7 สายการบินแอร์ไชน่า (CA) ีเจ้าหน้าที่สยามไอยรา คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่สอง : กรุงเทพฯ ปักกิ่ง เกาหลี ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน ซูวอน 00.55 น. ออกเดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHIN

 • ราคา :

  25,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ 4 วัน บิน TG

  มู่บ้านวัฒนธรรมที่เซินเจิ้น ส่งท้ายช้อปปิ้ง ฮ่องกง แถมฟรตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (TG), ที่พัก 3 คืน, สถานที่เที่ยวตามรายการ, อาหาร 6 มื้อ, ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป, ค่าเรือ CKS, บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ซิมเมืองจีน ค่าบริการไม่ร

 • ราคา :

  20,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว ฮ่องกง เซินเจิ้น เมืองจำลอง โชว์ 4 วัน บิน CI

  เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เพื่อทำการเช็คอินตั๋ว 14.45 น. เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CI 642 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 18.45 น. ถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B” เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) นำท่านเข้าสู่ที่พั

 • ราคา :

  16,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว คุนหมิง ทรายเปลี่ยนสี ถ้ำอาลู่กู่ 4 วัน บิน MU

  อร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 19.05 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 22.35 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูน

 • ราคา :

  13,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวพม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน บิน 8M

  มัยมุนี ที่มัณฑเลย์ ชมพระราชวังมัณฑเลย์ พระราชวังแห่งสุดท้ายของพม่า สักการะเจดีย์ชเวสิโกง..ชมป่าเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกาม ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง กำหนดการทัวร์: 24 - 27 ก.ค. 53, 25 - 28 ก.ค. 53, 29 ก.ค. - 10 ส.ค. 53, 05 - 08 ส.ค. 53, 11 - 14 ส.ค. 53, 1

 • ราคา :

  21,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ 4 วัน บิน MS

  รกิจพบผู้ประกอบการมากกว่า 8000 รายตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ,ที่พัก 3 คืน ,สถานที่เที่ยวตามรายการ , อาหาร 6 มื้อ, ค่าวีซ่าจีนกรุ๊ป , ค่าเรือ CKS , บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ซิมเมืองจีน ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ท

 • ราคา :

  21,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 108 บินตรงเข้ากวางเจา 4 วัน บิน TG

  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ( TG ) ,ที่พัก 3 คืน ,สถานที่เที่ยวตามรายการ , อาหาร 7 มื้อ, ค่าวีซ่าจีน, บัตรเข้าชมงานกวางเจาแฟร์ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง , ซิมเมืองจีน ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ/ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 30 หยวน/1 ลูกค้า/

 • ราคา :

  25,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง พิเศษอาหารทะเล 4 วัน บิน EK

  รรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรต EMIRATE AIRLINE ทำการเช็คอินตั๋ว 13.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 17.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B” เย็น รับประทานอาหาร

 • ราคา :

  17,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว สุราบายา โบรโม่ 4 วัน บิน GA

  4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ 14.50 น ออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867 18.15 น. ถึงสนามบินจาการ์ตา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่

 • ราคา :

  17,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว ฮ่องกง ขอพร 9 วัน 3 วัน บิน EK

  การบิน EMIRATE AIRLINE ทำการเช็คอินตั๋ว 13.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 17.10 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B” พบไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • ราคา :

  15,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวไต้หวัน ไทเป สุริยันจันทรา อาลีซัน เกาสง 5 วัน 4 คืน

  การไชน่า แอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 08.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI 066 13.00 น. ถึงท่าสนามบินเถาหยวน ถึงท่าอากาศยาน สนามบินเถาหยวน ให้ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเยือน ไต้หวัน เป็นรัฐ หนึ่ง ของประเทศจีน ท

 • ราคา :

  25,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว ไทเป เย่หลิน จิ่วเฟิน อี้หลัน (อาบน้ำแร่) ดูปลาวาฬ 4 วัน

  เคาน์เตอร์ S สายการไชน่า แอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 08.30 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI 066 13.00 น. ถึงท่าสนามบินเถาหยวน ท่านเยือนไต้หวัน เป็นรัฐ หนึ่ง ของประเทศจีน ที่ปกครองตนเองด้วยระบบการปกครองท้องถิ่น ไต้หวันเคยอยู่ภายใต

 • ราคา :

  22,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน

  สายการบินTHAI AIRWAY (TG) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.55 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

 • ราคา :

  19,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว เชียงราย เชียงของ สิบสองปันนา อารยธรรมลำน้ำโขง ไปเครื่อง - รถ

  าคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ สายการบิน วัน ทูโก โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน 16.35น. เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงราย โดยสายการบิน วัน ทูโก เที่ยวบินที่ OX 8116 17.55 น. ถึงท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงราย นำท่านสู่ภัตตาคาร เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ครัวศิลป์บารอง พร้อ

 • ราคา :

  15,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเนปาล 4 วัน บิน TG

  วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 10.35 น. ออกเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 319 12.45 น. ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังเสร็จสิ้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว... บ่าย นำท่านเที่ย

 • ราคา :

  26,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์โลก น่าดูชม

  เซีย (พักที่ Chang Feng Hotel หรือ Royal King Residence Hotel 3 คืน) • โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. และ 18 – 22 มิ.ย. 2552 • โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2552 วันแรก : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 23.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ราคา :

  20,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เจาะลึก โตเกียว 4 วัน เที่ยวครบ ช้อปปิ้ง

  25-28 มิถุนายน 2552 วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ตึกทาเคยะ(ตึกม่วง) - ย่านชิบุย่า - ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่สาม อิสระ ให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้ง ตามย่านดังๆ ของญี่ปุ่น (ไม่ร

 • ราคา :

  29,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  โตเกียวล้วน ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งกระหน่ำ 5 วัน

  มิถุนายน / 19-23 มิถุนายน 2552 วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ วันที่สอง ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขานรกโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวากุจิโกะ วันที่สาม โกเท็มบะเอาท์เล็ท - โตเกียวจอยโพลิส - ชินจูกุ วันที่สี่ อิสระ ให้ท่า

 • ราคา :

  37,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว 6 วัน บิน TG

  ้งชินจูกุ - วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้ง เอออนพลาซ่า กำหนดการเดินทาง 20-25 พฤษภาคม 2552 วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โอซาก้า วันที่สอง โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เกียวโต - วัดคิโยมิซึ - นาโกย่า วันที่สาม ทะเลสาบฮามานะ - ฟูจิ คิว

 • ราคา :

  45,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  พม่า ไหว้ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน สุดคุ้ม

  ก.ค., 12 - 15 ส.ค. 2552 : ท่านละ 15,900.-บาท (เปิดจองแล้ว) • วันเดินทาง 23 - 26 ต.ค., 5 - 8 ธ.ค., 10 - 13 ธ.ค. 52 : ท่านละ 16,900.-บาท (เปิดจองแล้ว) วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง สิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา พระตาหวาน เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เ

 • ราคา :

  15,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  ชวาน่าเที่ยว ขึ้นบุโรพุทโธ ไปโผล่บาหลี

  ออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง วันที่สอง สุวรรณภูมิ บาหลี ปุราทามันอายุน วิหารทานาห์ลอต 01.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินจาก้าตาร์ โดยสายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867 (บนเครื่องมีบริการอาหาร

 • ราคา :

  22,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  อียิปต์ ปิรามิดยิ่งใหญ่ ดินแดนแห่งเทพเจ้า และมัมมี่

  ิทาเดล เที่ยว กรุงไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาพีระมิดกีซ่า – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - ล่องเรือแม่น้ำไนล์ – โชว์ระบำหน้าท้อง – ล่องเรือเฟลุกกะ (พักโรงแรมที่อเล็กซานเดรีย 1 คืน และโรงแรมที่กรุงไคโร 2 คืน ระดับ 5 ดาว) วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ 22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินส

 • ราคา :

  39,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เนปาล สถูปสวะยัมภูนาถ อารยธรรมที่น่าค้นหา

  มืองปะฏัน พระราชวังหนุมานโธกา ธุลิเขล ยอดเขาเอเวอร์เรส วัดปศุปฏินาถ ระบำเนปาล • ทริปเดินทาง : ออกเดินทางวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2552 (เครื่องการบินไทย รับจำนวน 20 ท่าน) วันแรก : กรุงเทพฯ – เนปาล กาฐมาณฑุ สถูปสวะยัมภูนาถ 08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 สายการบิน Thai Airways มีเจ้

 • ราคา :

  36,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  เวียดนามใต้ วุงเตา อุโมงค์กู๋จี

  นแรก : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ - วุงเตา 13.30 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 15.55 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3700 17.25 น. ถึ

 • ราคา :

  15,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แชงกรีล่า อาณาจักรในฝัน ต้าลี่ ลี่เจียง แถมคุนหมิง

  ิน (พัก โรงแรมคุนหมิง 2 คืน, ลี่เจียง 2 คืนและ จงเตี้ยน 1 คืน ระดับ 4 ดาว) วันแรก : กรุงเทพฯ - คุนหมิง 17.30 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ

 • ราคา :

  29,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  หลวงพระบาง มรดกโลกทางวัฒนธรรม วังเวียง เวียงจันทน์ ทางเครื่องบิน

  เทพฯ - หลวงพระบาง - พระราชวังหลวง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช 08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 8 เคาน์เตอร์ R 18 - 19 สายการบินลาว เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV643 มุ่งสู่ เมืองหลวงพระบาง 12.30 น. เด

 • ราคา :

  18,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.