สยามไอยรา พาเที่ยวลี่เจียง คุนหมิง ต้าลี่ 5 วัน บิน TG

Y (TG) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.55 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มี ทัศนี

 • ราคา :

  22,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวซัวเถา ไหว้เฮียงบู่ซัว 4 วัน บิน CZ

  ง กรุงเทพฯ – ซัวเถา 09.30 น คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ 11.30 น นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองซัวเถา โดยเที

 • ราคา :

  23,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี Summer Sales 5 วัน บิน JL

  • อาหารชื่อดังของเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม พลูโกกิ คาลบี้ หมูย่างเกาหลี วันแรก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U15 ประตู 9 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ

 • ราคา :

  22,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาแสวงบุญ ศรีลังกา อิ่มบุญวิสาขบูชา บิน UL

  SRI LANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง 19.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL 889 21.40 น. ถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) ผ่านพิธี

 • ราคา :

  19,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวมองโกเลีย ท่องแดนเจงกีสข่าน 6 วัน บิน ZH

  ามะทิเบตใหญ่ที่สุดใน มองโกเลียใน สนุกกับระบำรอบกองไฟ กำหนดการเดินทาง วันที่ 9 – 14, 24 - 29 เมษายน, 1- 6, 15-20 พฤษภาคม 2553 วันที่ 5 – 10, 19- 24, มิถุนายน, 10-15, 17-22, 24-29 กรกฏาคม 2553 วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ 23.30 น. พ

 • ราคา :

  27,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวปักกิ่ง 4 วัน บิน UL

  18 สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง 07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทีวีส่วนตัวตลอดการเดินทาง เที่ยวบินที่ UL888 13.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน

 • ราคา :

  16,599.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวต้าถง อู่ไทซาน ผิงเหยา 7 วัน บิน CA

  งจีน กำหนดการเดินทาง วันที่ 28 เม.ย – 4 พฤษภาคม, 19-25, 23-29 มิถุนายน, 21–27 กรกฏาคม 2553 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - ปักกิ่ง 22:30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

 • ราคา :

  35,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี ปักกิ่ง 2 ประเทศ บิน CA 6 วัน

  เคาเตอร์ “U” เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พักที่ MECURE // HOLIDAY INN EXPRESS// GT STARWING HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สอง 28/05 ปักกิ่ง-เกาหลี – บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง - เกาะนามิ 01.00 น. เหิรฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980 06.30 น. ถึ

 • ราคา :

  25,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี เกาะนามิ 5 วัน บิน TG

  รต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ 23.05 น. เหินฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 658 วันที่สอง เกาหลี – เกาะนามิ - ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทำ F4 06.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือ

 • ราคา :

  28,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวแชงกรีล่า ใหม่! หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน บินภายใน

  15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.50 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742 14.20 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม

 • ราคา :

  25,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน บิน MU

  ออก เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก 10.50 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 742 14.20 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็น

 • ราคา :

  26,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวสุราบายา โบรโม่ อัศจรรย์ปากปล่องภูเขาไฟ 4 วัน บิน GA

  ีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ 14.00 น ออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867 17.35 น. ถึงสนามบินจาการ์ตา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 20.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อส

 • ราคา :

  19,999.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์ิสิทธิ์ 3 วัน บิน KQ

  เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารเดินทาง 14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ KQ860 17.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ปร

 • ราคา :

  15,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน บิน UL

  อร์ Sสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ 13.20 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL422 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 17.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งย

 • ราคา :

  16,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน บิน KQ

  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ 13.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL422 17.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดก

 • ราคา :

  12,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวไต้หวัน เชาปั้ง 4 วัน บิน BR

  แช่น้ำแร่ 04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ R สายการบินอีว่า แอร์ (BR ) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 06.40 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR76 11.05 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศ

 • ราคา :

  24,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวไต้หวัน Cool ไทเป แช่น้ำแร่ 5 วัน บิน KL

  ณภูมิ เคาน์เตอร์ P สายการบินรอยัล ดัช ( KL ) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 13.40 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยเที่ยวบินที่ KL877 18.15 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ค่ำ บริก

 • ราคา :

  27,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน กายกรรม 5 วัน 3 คืน บิน CA

  23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังโบราณกู้กง – ผ่านชม CCTV – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ - ชมกายกรรมปักกิ่ง

 • ราคา :

  21,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี ปักกิ่ง 6 วัน บิน CA

  พ.ค. ราคา 31,900 บาท วันที่ 04 – 09 / 11 – 16 / 18 – 23 / 25 – 30 มิ.ย. ราคา 30,900 บาท วันแรก กรุงเทพฯ 23.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน AIR CHINAโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็

 • ราคา :

  30,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวหลวงพระบาง 3 วัน บิน QV

  าน์เตอร์ R 18 - 19 สายการบินลาว เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบิน ลาว แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 643 12.30 น. เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย

 • ราคา :

  16,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5 วัน บิน MU

  วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่-เมืองโบราณต้าลี่-กำแพงโบราณ 08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า อิสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 10.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหม

 • ราคา :

  20,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี โซล ซอรัคซาน 5 วัน บิน TG

  : 18-22 / 25-29 มิ.ย. / 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2553 ราคา 31,900 บาท วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน 21.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ( เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินท

 • ราคา :

  31,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี โซล ล่องทะเลสาบชุงจู 5 วัน บิน TG

  ,900 บาท วันที่ : 07-11 / 14-18 / 22-26 ก.ค. 2553 ราคา 32,900 บาท วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน 21.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ( เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอก

 • ราคา :

  31,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวเกาหลี โซล เจินจู ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด 5 วัน บิน TG

  ,900 บาท วันที่ : 07-11 / 14-18 / 22-26 ก.ค. 2553 ราคา 32,900 บาท วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน 21.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ( เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระแล

 • ราคา :

  31,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวญี่ปุ่น Eco Tokyo 5 วัน บิน TG

  วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - นาริตะ 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 วันที่สอง

 • ราคา :

  39,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยวญี่ปุ่น Hilight 6 วัน บิน TG

  , 10-15,21-26 ก.ย. 53 26-31 ต.ค. ,29 ต.ค.-03 พ.ย., 05-10,12-17,19-24 พ.ย. 53 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - โอซาก้า 08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 11.00 น. ออกเดินทางสู

 • ราคา :

  48,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว World Expo เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน บิน MU

  ณ . อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 ประตู 9 เคาเตอร์ U สายการบินไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซิ –พระใหญ่หลิงซาน – ศาลาฝานกง - ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง - จอ SKY SCREEN 02.00 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน

 • ราคา :

  23,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว World expo เซี่ยงไฮ้ โจวจวง 4 วัน บิน MU

  ู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไชน่า อีสเทริน์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระบัตรที่นั่ง 16.50 น. ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไชน่า อีสเทริน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 542 22.00 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำ

 • ราคา :

  23,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาเที่ยว World Expo หังโจว เซี่ยงไฮ้ 4 วัน บิน HU

  ู่บ้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – กายกรรม ERA 01.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7960 โดยมี เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน 03.00 น. คณะออกเดินทางสู่สนามบินหังโจว โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เที่ยวบินที่ HU7960 09

 • ราคา :

  26,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  สยามไอยรา พาดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 107 แพคเกจ CI สุดคุ้ม

  S โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 14.40 น. เหิรฟ้า สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CI 642 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 18.45 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok 19.30 น. นำท่าน นั่งเรือ CKS (30 นาที) จากสนามบินฮ่องกงสู่เซินเจิ้น 20.00 น. ถึงเซิน

 • ราคา :

  17,900.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.