Negotiation Skills, Negotiation Techniques, Negotiation Strategies, Principles of Negotiation, Business Negotiation, Trading Terms Negotiation with Modern Trade.

BB090443-EN Negotiation Skills, Negotiation Techniques, Negotiation Strategies, Principles of Negotiation, Business Negotiation, Trading Terms Negotiation with Modern Trade. Our intensive ?Talent Development? programs are fully customized, step-by-step approach for ease of understanding ? enha

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  การโค้ช การชี้แนะ การฝึกสอน ทักษะการโค้ช เทคนิคการชี้แนะฝึกสอน การสื่อสาร สร้างโอกาสขาย การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  ฏิบัติการ หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ ?เพิ่มพูนทักษะ? ด้ว

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ทักษะการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองธุรกิจ เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด

  เงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก ลูกค้าหลักรายสำคัญ Key Account Management ? Key Customer Management โมเดิร์นเทรด

  รด หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ ?เพิ่มพูนทักษะ? ด้วยการแสดง

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เตรียมตัวก่อนการเข้าพบ วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า นำเสนอขาย ข้อเสนอขาย คำพูดขาย ตอบคำโต้แย้ง ปิดการขาย ขายแบบมืออาชีพ

  ออาชีพ หลักสูตร ?อบรมพัฒนา? ที่เข้มข้น ?ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ? สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ ?เสริมสร้างศักยภาพ? ส่วนบุคคล และ ?เพิ่มขีดความสามารถ? ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ ?เพิ่มพูนทักษะ? ด้วยการ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ปรึกษาธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจ แผนพัฒนาธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร

  ารสนับสนุนธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ แนะแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ พเงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดการศูนย์กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพ และ ?เสริมทักษะ? เช่น ทักษะการขา

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)

  BB090447-TH เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) หลักสูตร "อบรมพัฒนา" ที่เข้มข้น "ออกแบบพิเศษเฉพาะหน่วยงานนั้น ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  พัฒนาเทคนิคการโค้ช สร้างทักษะการชี้แนะฝึกสอนเพื่อการจัดการ

  ั้น ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ส่วนบุคคล และ "เพิ่มขีดความสามารถ" ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ "เพิ่มพูนทักษะ" ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ "ยกระด

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  พัฒนาเทคนิคการขาย สร้างทักษะการขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ

  ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ส่วนบุคคล และ "เพิ่มขีดความสามารถ" ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ "เพิ่มพูนทักษะ" ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ "ยกระดับค

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหลักเพื่อเสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า

  เสริมอัตราเติบโตที่สูงกว่า เค้าโครงและเนื้อหาของหลักสูตร - ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทางการเงิน นโยบายการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน และยุทธศาสตร์ในการค้าปลีก - เก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก - วิเคราะห์ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าหลัก และจัดลำดับ

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  ปรึกษาธุรกิจ | แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ | อบรมพัฒนา

  เงื่อนไขทางการค้า หรือข้อตกลงทางธุรกิจกับโมเดิร์นเทรด การจัดการศูนย์กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย และการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร สร้างศักยภาพ และ "เสริมทักษะ" เช่น ทักษะการขาย ทักษะการโค้ช หรือการฝึกสอน ทักษะการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการลูกค้

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ - Key Account/Customer Management

  ยงานนั้น ๆ" สัมมนาเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ง่ายต่อความเข้าใจ เป็นการ "เสริมสร้างศักยภาพ" ส่วนบุคคล และ "เพิ่มขีดความสามารถ" ขององค์กร เน้นการปฏิสัมพันธ์ผ่านการอภิปรายกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา และ "เพิ่มพูนทักษะ" ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อ "

 • ราคา :

  0.00

  บาท

 • ร้าน

  Bizz Backup

  shop free

  บริการรับจัดทำเอกสาร นำเข้า ส่งออกทุกชนิด เราคือผู้มีประสบการณ์ตรง ไม่ใช่ชิปปิ้ง

  รบระบบทั้งการส่งออก และนำเข้า ตั้งแต่เริ่มต้นเจรจาซื้อขาย จนถึงกระบวนการเรียกชำระค่าสินค้า..........ปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจนำเข้า ส่งออกกันอย่างรุนแรง ถ้าท่านสามารถลด ต้นทุนในการทำธุรกิจที่สูงขึ้นตลอดเวลาได้ ธุรกิจของท่านก็จะเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง ถึงแม้ต้นทุนบางชนิดยังไม่ สามารถหลีกเลี่ยง

 • ราคา :

  300.00

  บาท

 • Tag:

  ร้าน

  ไม่มีร้านค้า

  shop free

  แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

  SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
  © Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

  ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

  เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.