// เหน่งค่ะทัวร์ // แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ 2 ฮา ฮานอย, ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน ** ราคาพิเศษ **

// เหน่งค่ะทัวร์ // แพคเกจทัวร์เวียดนามเหนือ  2 ฮา  ฮานอย, ฮาลองเบย์  3 วัน 2 คืน  ** ราคาพิเศษ **

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

0.00

บาท

วันที่เริ่ม :

4 ก.ย. 2552 11:55:03

วันที่อัพเดท :

16 ก.ย. 2553 14:14:15

ip :

183.xx.14.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

เฮงจิมินทัวร์ (โดย..เหน่งค่ะ) 222/44 ม.4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140 ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/4965 สนใจสอบถาม http://www.nengka.com http://hengchimin.hi5.com e-mail : nengka999@yahoo.com ออฟฟิค : 02-8715917, โทรสาร : 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง มือถือ : 083-7102458 จุ๋ม เฮงจิมิน ทัวร์ มีความยินดีนำท่านเยือน ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เปิดประตูสู่ดินแดน เพลิดเพลินกับ การเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด บริการท่านด้วยโรงแรมระดับมาตรฐานและอาหารจากภัตตาคาร พร้อม staff ที่มีประสบการณ์นำชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเวียดนาม (( รับจัดทัวร์ ลาว, เวียดนาม และในประเทศ ค่ะ )) แพ็คเกจทัวร์เวียดนามเหนือ 2 ฮา ฮานอย, ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน ไป-กลับ ทางเครื่องบิน **โปรแกรมพิเศษสำหรับ คนที่มีตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะ** ** สมาชิกครบ 8 ท่าน สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ ** วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย - อ่าวฮาลองเบย์ 04.45น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 06.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3700 08.40 น. เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงฮานอย เข้าชม วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามจากนั้นเที่ยวชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใช้เวลา 3-3.5 ชม ) เดินทางสู่ มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ถึงฮาลองเบย์ เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเช็คอินเข้าที่พัก ระดับ 3 ดาว วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำด่งเทียนกุง - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ 11.00 น. ( บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดบนเรือ ) 12.00 น. กลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอยในเส้นทางเดิม แวะ เลือกซื้อของฝาก ชมงานฝีมือระหว่างทางกลับ ถึงฮานอย นำท่านเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( ขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม ) หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับที่พัก วันที่สาม สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – วัดเสาเดียว – ช็อปปิ้ง 36 สาย 06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก 07.00 น. นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม วัดหง็อกเซิน และชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และนำท่าน ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 19.00 น. หลังอาหารออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 21.03 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3707 23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ *โปรแกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ค่าใช้จ่าย ราคารวมตํ๋ว - 14,900 บาท อัตรานี้รวม ตั๋วโดยสารสายการบินแอร์เอเซีย ไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย ภาษีสนามบิน ไทย - เวียดนาม รถรับส่งตลอดการเดินทาง ที่พักโรงแรมสามดาว ห้องสะอาด มีน้ำอุ่น แอร์ ค่าเข้าชมการแสดง ค่าล่องเรืออ่าวฮาลอง ค่าล่องเรือฮาลองบก อาหารทุกมื้อ ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท เอกสาร / โอนเงิน - เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปในวันเดินทาง คือ พาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน - สามารถโอนเงินมัดจำจำนวน 7,900 บาท อย่างช้าสุดก่อนการเดินทาง 20 วัน ส่วนที่เหลือ โอนเข้าบัญชีก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน - ส่ง fax หน้าสำเนาของพาสปอร์ต หรือเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ เขียนวันเกิด วันที่ออกและวันหมดอายุของพาสปอร์ต พร้อม เบอร์ติดต่อกลับ และ email ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดในกรณีดังนี้นะค่ะ 1. การนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่ต่าง ๆ ที่เราไป 2. เหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวเนื่องจากสภาวะธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคในการเข้าใช้บริการนั้นได้ 3. การชำรุด และ / หรือ สูญหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วย 4. การเปลี่ยนแปลงของรายการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากที่บอกไว้ สาเหตุเนื่องมาจากการล่าช้าของเที่ยวบิน การนัดหยุดงานประท้วง การปิดซ่อมแซม หรือ ปิดเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ บริการและดูแลท่านยิ่งกว่าเพื่อนพาเพื่อนเที่ยว เพราะท่านเป็นมากกว่าเพื่อน เพราะท่านคือผู้มีอุปการะคุณสำหรับเรา สนใจสอบถาม http://www.nengka.com ออฟฟิศ TEL: 02-8715917, FAX : 02-8719802 มือถือ : 081-4433120, 086-3205571 เหน่ง (( อีเมล์: nengka999@yahoo.com )) หมายเหตุ - ออกทริปวันพุธทุกสัปดาห์ และทริปในช่วงวันหยุดยาว ค่ะ - ถ้าหากเดินทางเป็นคณะ 8 คน (หรืออาจเป็นคณะใหญ่) สามารถกำหนดวันเดินทางได้เองค่ะ // อยากให้ทางเราจัดทริปพิเศษให้ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ มะมีปัญหา “เหน่งค่ะ” จัดให้ค่ะ//


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.