ยุโรปโปรโมชั่นล่าสุด 2010 ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมนี 7 วัน บินโอมานแอร์ เครื่องใหม่ล่าสุด เริ่มต้น 69,900

ยุโรปโปรโมชั่นล่าสุด 2010 ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมนี 7 วัน บินโอมานแอร์ เครื่องใหม่ล่าสุด เริ่มต้น 69,900

ยี่ห้อ :

บริษัท แฝดทัวร์ จำกัด

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

69,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

7 ม.ค. 2553 15:29:23

วันที่อัพเดท :

16 ก.ย. 2553 00:00:20

ip :

124.120.146.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

ฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน 7 วัน ตามรอยพระพทุธเจ้าหลวง เสด็จประพาส เมือง บาด ฮอมบวร์ก ปารีส, พระราชวังแวร์ซายส์, หอไอเฟล, ล่องเรือบาโตมูช, รถด่วน TGV ดิจอง, เบริน์, อินเทอลาเก้น, ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE, ลูเซิรน์, ทิทีเซ่, ปราสาทไฮเดนเบอร์ก, แฟรงค์เฟิรท์ กำหนดการเดินทาง : คณะที่ 1 : 15-21 ม.ค. 53 คณะที่ 2 : 29 ม.ค. – 04 ก.พ. 53 คณะที่ 3 : 19-25 ก.พ. 52 คณะที่ 4 : 12-18 มี.ค. 52 คณะที่ 5 : 19-25 มี.ค. 52 วันแรก กรุงเทพฯ - มาสกัต - ปารีส 04.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ T หมายเลข 1-5 สายการบิน Oman Air เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและสัมภาระ 06.40 น. ออก เดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 812 10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 12.55 น. ออกเดินทางจากเมืองมาสกัต สู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ WY131 17.40 น. คณะฯ เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส มหานครอันยิ่งใหญ่ 1 ใน 4 ของโลกอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นที่มีชื่อเสียงหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชิมไวน์ พร้อมหอยทากฝรั่งเศส นำท่านเข้าพัก HOTEL MERCURE LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน วันที่สอง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมูซ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม พระราชวังแวรซายส์ เข้าชมความโอ่อ่าของพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์ซายส์ อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. ชมท้องพระโรง ห้องบรรทมของพระราชินี ห้องกระจกที่เคยใช้รับฑูตจากอยุธยา และเคยใช้เป็นที่เซ็นต์สัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชมศิลปะล้ำค่าและภาพเขียนเทพเจ้าต่างๆ ภายในพระราชวังยังเปิดให้เข้าชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ เดินชมสวนพฤกษชาติของพระราชวังซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงาม ตระการตาอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตาอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย นำท่านชม มหานครปารีส, ชมจตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่อง กิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม, ผ่านชมพระราชวังลุฟวร์ ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์โรงละครโอเปร่าประตูชัยนโปเลียนเป็นศิลปะแบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบกระจกสี หรือสเตนแกลสที่งดงามยิ่งอีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟิล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางค์, น้ำหอม, ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างลาฟายต ห้างแพรงตอมป์ จากนั้นนำท่านล่องเรือ “บาโตมูซ” ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดข้ามลำน้ำแซนด์กับบรรยากาศสุดโรแมนติค ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำท่านเข้าพัก HOTEL MERCURE LA DEFENSE หรือระดับเดียวกัน วันที่สาม ปารีส - รถด่วน TGV ดิจอง - เบิรน์ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดิจอง โดยรถไฟด่วน TGV-07665 (ประมาณ 1 ชม. 37 นาที) เดินทางถึงเมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเบิรน์ (ระยะทาง 272 กิโลเมตร) เป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางไว้เป็นอย่างดี ศูนย์กลางการปกครอง มี 23 แคนตัน (Canton) เป็นที่ตั้งรัฐบาลกลางจนได้รับเลือกให้เป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ ชมย่านใจกลางเมืองเก่า ริมแม่น้ำอาร์ ประกอบด้วยอาคารที่สร้างจากหินทรายในศิลปะแบบโกธิค ที่เป็นแบบเฉพาะของกรุงเบิร์น พร้อมชมหอนาฬิกาโบราณ ที่จะมีตุ๊กตาออกมาบอกเวลาทุกชั่วโมง ค่ำ รัปประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าพัก HOTEL AMBASSADOR หรือระดับเดียวกัน วันที่สี่ เบริน์ - กรินเดอวาลด์ - จุงฟราว TOP OF EUROPE - อินเทอลาเก้น เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม นำท่านมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟที่เมืองกรินเดอวาลด์เพื่อขึ้นรถไฟ Cog Wheel ไต่เขาสู่ Top of Europe สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ 3,545 เมตรเพื่อสัมผัสความงดงามของ จุงฟราวยอร์ค ยอดเขาที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติจากความบริสุทธิ์ของ อเลิทร์ช กลาเซียร์ที่ยาวถึง 22 กิโลเมตร ซึ่งท่านจะได้ชมไอซ์พาเลซถ้ำน้ำแข็งที่งดงามและชมวิวสวยจากสถานีตรวจสภาพอากาศสฟิงซ์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา บ่าย จากนั้นนำท่านชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองที่มีทิวทัศน์งดงามของทะเลสาบอีกเมืองหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสดชื่นริมทะเลสาบกับธรรมชาติอันสวยงามดั่งภาพวาด เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่ง คือ ทะเลสาบธุน และ ทะเลสาบเบรียนส์ เสมือนประหนึ่งเมือง แห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าคราม สดใสของทะเลสาบ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชิมฟองดู จิบไวน์ พร้อมการแสดงโชว์พื้นเมืองแบบฉบับสวิสฯ นำท่านเข้าพัก HOTEL CITY OBERLAND หรือระดับเดียวกัน วันที่ห้า อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ทิทีเซ่ เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส เมืองที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุด ชม สะพานไม้ชาเปล อันงดงาม เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ชมรูป แกะสลักสิงโตร้องไห้ ที่เป็นอนุสรณ์ของความกล้าหาญของทหารสวิสฯ แล้วอิสระเลือกชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าสวิส เช่น นาฬิกาโรเล็กซ์, โอเมก้า, เทคฮอยเออร์, มีดพับ, ชอคโกเล็ต, ผ้าลูกไม้, เครื่องหนังเป็นต้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เพื่อชมน้ำตกไรน์ (Rhine Fall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจากแม่น้ำไรน์ทั้งสาย ไหลผ่านหน้าผากกว้าง 150 เมตร จึงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ทิทีเซ่ หรือ ป่าดำ ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน เป็นแหล่งป่าสนดำที่สวยงาม ซึ่งในหน้าร้อนจะสามารถล่องเรือชมความงามของบ้าน เรือนริมทะเลสาบทิทีเซ่ อันสวยงามได้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการชม และเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชิมไส้กรอกเยอรมัน นำเข้าที่พัก HOTEL HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า วันที่หก ทิทีเซ่ - ปราสาทไฮเดนเบอร์ก - บาด ฮอมบวร์ก - แฟรงค์เฟริท์ เช้า รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบอร์ก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคตาร์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบอร์ก อันเป็นสถานที่ศึกษาของพระราชบิดาในรัชกาลปัจจุบันของไทย นำชม ปราสาทไฮเดลเบอร์ก ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง นำชม ถังบ่มเหล้าองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชิมไวน์ ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะไวน์ขา วแล้วนำท่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า หรือท่านสามารถเดินชมทิวทัศน์ของปราสาทจากจุดต่างๆของเมืองได้อย่างสวยงาม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองบาด ฮอมบวร์ก (BAD HOMBURG) ชมเมืองที่เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลไทย (Thai Festival ) ซึ่งมีประวัติเริ่มตั้งแต่ปี 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระเจ้ากรุงสยาม (รัชกาลที่ 5) ทรงเสด็จประพาส ณ เมืองแห่งนี้ ในช่วงเวลานั้นทางเมืองบาด ฮอมบวร์ก ได้ขุดพบบ่อน้ำแร่ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงช่วยขุดบ่อน้ำแร่ดังกล่าวด้วย ทางการจึงขอพระราชทานพระนามบ่อน้ำนี้ว่า “บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และเพื่อตอบแทนน้ำใจชาวเมืองแห่งนี้ พระองค์ได้ทรงสร้างศาลาไทยให้ในกาลต่อมา จากนั้นนำท่านได้สักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐ์สถาน ณ บริเวณศาลาไทยแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางเมืองแฟรงค์เฟิร์ท ศูนย์กลางการพาณิชย์ขนาดใหญ่ นำท่านผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ตึกสูงระฟ้ามากมายที่ได้ถูกสร้างขึ้นหลังจากโดนทำลายล้างลงโดยระเบิดจากฝ่ายสัมพันพันธมิตรสมัยสงครามโลก ผ่านชมสถานีรถไฟต้นแบบของสถานีหัวลำโพง ชมหอคอยเมสเซ่อ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1989 เป็นตึกสำนักงานที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ก่อนนำท่านเดินเล่น ย่านโรเมอร์ หรือจัตุรัสเมืองเก่า ที่สวยงามด้วยมหาวิหารประจำเมือง บ้านเรือนในอดีต และศาลาว่าการเมือง 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 19.00 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 22.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WY-114 วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ 08.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 10.45 น. ออกเดินทางจากเมืองมาสกัต สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY-813 19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ. *********************************************************** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า อัตราค่าบริการทัวร์ ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมัน 7 วัน อัตราค่าบริการ ราคาขาย ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 69,900.- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักห้องคู่ กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900.- เด็กอายุ 5-11 ปี มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 64,900.- เด็กอายุ 2-6 ปี ไม่มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 59,900.- พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500.- *** หากคณะผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง *** *** โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง *** เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น อัตรานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด) - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ - ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง - ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ยวันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) - ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท - ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง - ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศกลุ่มเชงเกน อัตรานี้ไม่รวม - ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% - ค่าทิปมัคคุเทศก์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง - กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ) - เนื่องจากการยื่นวีซ่า เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กำหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ - หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเอง และทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลที่สถานทูตฯ - การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ กรณี ยกเลิกการเดินทาง - แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท - แจ้งยกเลิกภายใน 10- 25 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 10 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและ ผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน - กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาทและค่าวีซ่าตามที่สถานทูตในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้) เอกสารประกอบการขอวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มสีแดงเลือดหมู) 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า ทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอวีซ่าจาก สถานทูตฯ ของท่าน 2. รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 2 นิ้วเท่านั้น จำนวน 2 ใบ พื้นรูปสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (สถานทูตฯไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ รูปที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 3. หลักฐานส่วนตัว - สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร 4. หลักฐานการทำงาน-หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน), กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 5. หลักฐานการเงิน-เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดปัจจุบันก่อนยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน, หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) ในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากแบบประจำ และ สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ 7. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ สนใจโปรดติดต่อ แผนกขายทัวร์ยุโรป บริษัท แฝดทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติ ททท. 11/3895) 1408 ปากซอยรามคำแหง 4 (ซอยสมานมิตร โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา) ถนนรามคำแหง อำเภอสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทรศัพท์ : 02-318-6094, 02-318-6095 มือถือ : 081-174-0722, 085-074-4888, 089-696-7444 แฟ๊กซ์ : 02-717-3411 อีเมล์ : fadtour@yahoo.com และ fadtour@hotmail.com เวปไซส์ : http://www.fadtour.net และ http://www.fadtour.co.th


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.