ยุโรปโปรโมชั่นล่าสุด 2010 เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน บินโอมานแอร์ เครื่องใหม่ล่าส

ยุโรปโปรโมชั่นล่าสุด 2010 เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส 7 วัน บินโอมานแอร์ เครื่องใหม่ล่าส

ยี่ห้อ :

บริษัท แฝดทัวร์ จำกัด

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

59,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

7 ม.ค. 2553 15:34:35

วันที่อัพเดท :

16 ก.ย. 2553 00:00:33

ip :

124.120.146.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส 7 วัน แฟรงค์เฟิรต์ - โคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม - พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ- ล่องเรือหลังคากระจก - บรัสเซลล์ มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมหอไอเฟล - ช้อปปิ้งบนถนน 'ถนนชองส์เอลิเซ่' - ย่านโอเปร่า กำหนดการเดินทาง คณะที่ 1: 15-21 ม.ค. 2553 คณะที่ 2 : 19-25 ก.พ. 2553 คณะที่ 3 : 12-18 มี.ค. 2553 คณะที่ 4 : 15-19 มี.ค. 2553 คณะที่ 5 : 26มี.ค.-01เม.ย. 2553 วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน) 04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T หมายเลข 1-5 สายการบิน Oman Air (WY) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านตั๋วเครื่องบิน หนังสือเดินทาง และกระเป๋าเดินทางให้กับคณะฯ 06.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ WY-812 (เปลี่ยนเครื่องมาสกัต) (อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน บริการอาหารและเครื่องดื่ม) 10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะรอเปลี่ยนเครื่อง 12.55 น. ออกเดินทางต่อ สู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ท โดยเที่ยวบิน WY-113 17.40 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Mercure Frankfurt Hotel หรือเทียบเท่า วันที่สองของการเดินทาง แฟรงค์เฟิร์ท – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ ชมปราสาทแห่งไฮเดลเบิร์กอันยิ่งใหญ่ พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองจากเนินปราสาท และชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในบริเวณปราสาท เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บ่าย นำคณะฯ เดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต อดีตอันยิ่งใหญ่ของการตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 794 เข้าสูบริเวณจัตุรัสโรเมอร์ ที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดแฟรงค์เฟิร์ต ความสำคัญของที่แห่งนี้มีเดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ตรงกลางจตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์พอล ถือเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี เข้าสู่ถนนไซล์ ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของเยอรมนี อิสระให้ได้ช้อปปิ้ง 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชิมขาหมูเยอรมัน นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Mercure Frankfurt Hotel หรือเทียบเท่า วันที่สามของการเดินทาง แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์ – อัมสเตอร์ดัม - เนเธอร์แลนด์ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะฯ ออกเดินทางสู่ลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง แหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงของชาวเยอรมัน 11.00 น. นำคณะฯ ล่องเรือลำน้ำไรน์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ำ) ชื่นชมกับบรรยากาศสวยแสน โรแมนติกของปราสาทเก่าแก่แห่งยุคสมัยกลาง พร้อมชมไร่องุ่น เรียงราย บนเนินเขาตลอดเส้นทาง เพลิดเพลินกับบ้าน ทรงแปลกสวยงามริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์ สู่ เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง 188 ก.ม.) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรม และศิลปะ เมืองนี้ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำไรน์ และเป็นเจ้าของมหาวิหารศิลปะกอธิคริมฝั่งแม่น้ำ (DOM) หลักฐานทางประมาณวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าที่นี้เคยเป็นเมืองโรมันในช่วงคริสตกาล คือกำแพงเมือง หอคอยโรมัน และหลักฐานทางโบราณคดีอีกหลายอย่างที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน นำคณะฯ ชมภายในมหาวิหารแห่งเมือง โคโลญจน์ และบันทึกภาพสวยที่มีฉากของมหาวิหารฝั่งแม่น้ำไรน์เป็นฉากหลัง ประทับใจกับความอลังการของมหาวิหารใหญ่ประจำเมือง เพลิดเพลินกับการเดินเล่นใน ย่านวอล็คกิ้งสตรีท เป็นแห่งพักผ่อนหย่อนใจ และจับจ่ายของชาวเมือง บนถนนสายสำคัญ Hohestr กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย นำคณะฯ เดินทางต่อสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ (ระยะทางประมาณ 268 กม.) เข้าสู่ จัตุรัสแดม (Dam Square) อันเป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัม เขตย่านในกลางเมืองที่ นักท่องเที่ยวนิยมในการเดินเที่ยวชมเมืองผ่านชมพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสที่ประทับของสมเด็จพระราชินีเบียทริค ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Amstel Hotel หรือเทียบเท่า วันที่สี่ของการเดินทาง กรุงอัมสเตอร์ดัม – พิพิธภัณฑ์ แวนโก๊ะ - ล่องเรือหลังคากระจก 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 08.00 น. นำคณะฯ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวมผลงานของแวนโก๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีภาพเขีย นมากกว่า 200 ชิ้นรวมทั้ง ผลงานชิ้นเอกของโลกที่มีชื่อเสียง นอกจากนั้นทางพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงผลงานของภาพเขียนและปฏิมากรรมของศิลปิน ในศตวรรษที่ 19 อีกด้วยบนพื้นที่ชั้นที่หนึ่ง มีการคัดเลือกผลงานภาพเขียน ของแวนโก๊ะ จัดเป็นนิทรรศการเพื่อให้เห็นภาพรวมเรียงลำดับตามพัฒนาการเขียนภาพของแวนโก๊ะ น่าเสียดายอย่างยิ่งภาพร่างลายเส้นและจดหมายที่ไม่สามารถจัดแสดงได้อย่างถาวรเพราะมีความเสี่ยงมากต่อความเสียหายจากแสงสว่าง ส่วนผลงานศิลปในศตวรรษ ที่ 19 ได้จัดแสดงที่ชั้นใต้ดินและชั้นที่สามในชั้นที่สองของพิพิธภัณฑ์ ได้เปลี่ยนเป็นการนำเสนอผลงานภาพวาดลายเส้นและศิลปภาพเขียน ที่จัดเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติผลงานของแวนโก๊ะ และศิลปินในทศวรรษเดียวกันกัน การจัดแสดงภาพเขียนของชั้นที่สองนี้มีการปรับเปลี่ยนผลงานไปเรื่อยๆตามวันเวลาที่เหมาะสม นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลได้จากประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลงานที่การจัดแสดงผลงานอยู่ใน ขณะนั้น เที่ยวชมโรงงานผลิตรองเท้าไม้ ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ พร้อมเลือกซื้อหาของที่ระลึกมากมาย หรือถ่ายรูปคู่กับกังหันลม สัญลักษณ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน บ่าย นำคณะฯ ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือที่จอดอยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง2,500 หลัง ผ่านชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม นำคณะฯ เที่ยวชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียด จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร ให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Amstel Hotel หรือเทียบเท่า วันที่ห้าของการเดินทาง กรุงอัมสเตอร์ดัม - กรุงเฮก - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – ปารีส (ฝรั่งเศส) 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 08.00 น. นำคณะฯ เดินทางผ่านกรุงเฮก เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นที่ตั้งของคณะรัฐบาล ผ่านไปชมศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ที่คนไทยยังจำติดตรึง กับคดีเขาพระวิหาร จากนั้น นำคณะฯ เดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (ระยะทางประมาณ 170 ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบันมี ความสำคัญกับกลุ่มสหภาพยุโรป พาท่านไปชมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงาน Expo “อะตอมเมียม” สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ แต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตร แต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ทั้งศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง จากนั้น นำชมเจ้าหนูยืนฉี่ หรือแมเนเกนพิส (Manne ken Pis) ฝีมือของเจอโรม ดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1619 หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง (Tin Tin) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป และมีแหล่งกำเนิดจากที่นี่ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย จากนั้นนำคณะฯ ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 345 กม.) ผ่านเมืองวอเตอร์ลู สมรภูมิรบที่ตอกย้ำความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสเมืองสมัยนโปเลียนครองอำนาจนำคณะฯ ล่องเรือ “บาตามูช” (เรือแมลงวัน) เพื่อชมสถานที่สำคัญบ้านคู่เมืองสองฝั่ง ของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่น เป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก สถานที่เรือผ่านชม อาทิเช่น โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สะพานอเล็คซานเดอร์ที่ 3 พระราชวังลูฟท์ ซิตี้ฮอลล์ เทพีสันติภาพขนาดย่อหอไอเฟิล เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ชิมไวน์พร้อมหอยทากฝรั่งเศส นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Mercure Paris La Defense หรือเทียบเท่า วันที่หกของการเดินทาง ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมมหานคร พร้อมช้อปปิ้ง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จนมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดในโลก และยังเป็นพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมาย ชมห้อง Hall of Mirror ที่พระยาโกษาปาน ใช้เข้าเผ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองแวร์ซายส์ ในอดีตเป็นเขตล่าสัตว์ป่า ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงดงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำคณะฯ ชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย นำคณะฯ ผ่านชม “จตุรัสปลาซเดอ ลา คองคอร์ด” ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และพระนางมารีอังตัวเนต นำคณะฯ เข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต้” ศูนย์กลางของกรุงปารีส แห่งกำเนิดเมืองที่มีความสำคัญมากว่า 1,000 ปี ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบกระจกสี หรือสเตนแกลสที่งดงามยิ่ง อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย แวะถ่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระลึก จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด ได้อย่างชัดเจนที่บริเวณ จัตุรัสทรอคาเดโร จากนั้น นำชมประตูชัย หรือ Arc De Triumph สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดิ์นโปเลียน ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ตั้งอยู่ บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์ จากนั้น นำคณะฯ ผ่านเข้าสู่ 'ถนนชองส์เอลิเซ่' ถนนสายที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีส เป็นย่านหรูหราราคาแพง เต็มไปด้วยร้านค้า, ร้ านอาหารและร้านกาแฟสวยหรู แวะช้อปปิ้งที่ ร้านดิวตี้ฟรีช้อป และห้าง Galleries Lafayette เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องประดับ กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส ตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย นำคณะฯ เดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 21.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Oman Air เที่ยวบินที่ (WY 132) วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมาสกัต ประเทศโอมาน 10.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY-811 19.20 น. คณะฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ. * * * * * * * * * * * * * * * * โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ ภาวะของสายการบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า อัตราค่าบริการ เยอรมนี–เนเธอร์แลนด์–เบลเยี่ยม–ฝรั่งเศส 7 วัน อัตราค่าบริการ ราคาขาย ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 59,900.- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 ท่าน พักห้องคู่ กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (มีเตียง) 59,900.- เด็กอายุ 7-11 ปี 1 ท่าน มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 54,900.- เด็กอายุ 2-6 ปี 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 49,900.- พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500.- *** หากคณะผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง *** *** โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง *** เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น อัตรานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด) - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ - ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง - ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ - ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ยวันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ - ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) - ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท - ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง - ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศกลุ่มเชงเกน อัตรานี้ไม่รวม - ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% - ค่าทิปมัคคุเทศก์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า - ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง - กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ) - เนื่องจากการยื่นวีซ่า เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรียมเอกสารให้ครบตามที่บริษัทฯ กำหนดและควรเตรียมเอกสารให้ทันทีในกรณีที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ฯ - หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเองและทางบริษัทฯจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลที่สถานทูตฯ - การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ กรณียกเลิกการเดินทาง - แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท - แจ้งยกเลิกภายใน 10- 25 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 10 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ - แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 3 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน - กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาทและค่าวีซ่าตามที่สถานทูตในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้) เอกสารประกอบการขอวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มสีแดงเลือดหมู) 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้า ทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอวีซ่าจาก สถานทูตฯ ของท่าน 2. รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 2 นิ้วเท่านั้น จำนวน 2 ใบ พื้นรูปสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (สถานทูตฯไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์ รูปที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 3. หลักฐานส่วนตัว - สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร 4. หลักฐานการทำงาน-หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน), กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 5. หลักฐานการเงิน-เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กรุณาปรับสมุดเงินฝากแสดงยอดล่าสุดปัจจุบันก่อนยื่นวีซ่าภายใน 15 วัน, หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) ในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากแบบประจำ และ สลิปเงินเดือนตัวจริงย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน 6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ 7. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) สนใจโปรดติดต่อ แผนกขายทัวร์ยุโรป บริษัท แฝดทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติ ททท. 11/3895) 1408 ปากซอยรามคำแหง 4 (ซอยสมานมิตร โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา) ถนนรามคำแหง อำเภอสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทรศัพท์ : 02-318-6094, 02-318-6095 มือถือ : 081-174-0722, 085-074-4888, 089-696-7444 แฟ๊กซ์ : 02-717-3411 อีเมล์ : fadtour@yahoo.com และ fadtour@hotmail.com เวปไซส์ : http://www.fadtour.net และ http://www.fadtour.co.th


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.