JAPAN TAKAYAMA

JAPAN TAKAYAMA

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

52,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

31 มี.ค. 2553 13:43:45

วันที่อัพเดท :

1 ก.ค. 2553 17:15:30

ip :

124.121.222.xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

JAPAN TAKAYAMA (JAPAN ALPS) นาโกย่า-เมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะเจแปน แอลป์-วัดอาซากุสะ-ชินจูกุ-ช้อปปิ้ง-นาริตะ กำหนดการเดินทางวันที่ 6 -11 พฤษภาคม 2553 วันแรก กรุงเทพฯ - นาโกย่า 22.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – พิพิธภัณฑ์มัทสึริโนะริ– หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ - โตยาม่า 00.05 น. ออกเดินทางสู่นาโกย่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 07.25 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมายซึ่งก่อให้เกิดแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า เดินทางไปยัง ย่านเก่าเมืองซันมาชิซูจิ เมืองที่ได้รับการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองที่มีคูเมืองล้อมรอบและถนนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ โดยยังเห็นได้จากร้านค้าใน ซันมาชิซูจิ (SANMACHI SUJI) ถนน 3 สายแคบ ๆ ของตัวเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า และ รูปแบบของหมู่บ้านของชาวนา ชาวไร่ เมื่อครั้งอดีต ให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แบบฉบับดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้ที่นี่ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านเข้าชม มัทสึริโนะโมริ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม รถแห่ที่ใช้ในเทศกาลสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียงของเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของรถแห่ในรูปแบบการตกแต่งต่าง ๆ เดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ จะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกันสองมือของพระเจ้า จึงเรียนหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คนเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมืองโตยาม่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYAMA EXCEL HOTEL TEL. 076-441-0109 ADDRESS: CIC Building, 1-2-3, Shintomi-cho, Toyama-shi, Toyama 930-0002 วันที่สาม โตยาม่า – เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) และเขื่อนคุโระเบะ – นากาโน่ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ ขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนั่งรสบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงคืที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อนเดินทางสู่สถานี ไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานี โอกิซาว่า พิเศษสุด *** นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา (SNOW WALL) ที่มีความสูงถึง 16 เมตร ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองนากาโน่ เมืองตากอากาศและเป็นแหล่งสกี ที่สำคัญอีกแห่งของญี่ปุ่น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก IKENOTAIRA HOTEL วันที่สี่ นากาโน่ - ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ – นาริตะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางจากเมืองนากาโน่ และนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล หรือเลือก จะเดินเล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น ก็ย่อมได้ ตามอัธยาศัย เดินทางต่อ สู่ย่านช้อปปิ้งสินค้าชื่อดัง และแหล่งความบันเทิงยามค่ำคืน ชินจูกุ” ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เข้าสู่ที่พักที่ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า (NARITA) ADDRESS: 700 KOSUGE NARITA CHIBA 286-0127 TEL. 0476-32-1111 วันที่ห้า ฟรีเดย์ อิสระเต็มวัน (ไม่มีรถ – อาหารบริการ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อน หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ขอแนะนำ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม อิเล็คทริคพราเหรด อิสระให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะไป ย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะก็ได้ กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากกันอย่างจุใจ ซึ่งจะมีรถของทางโรงแรมคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือจะเลือกเดินทางไปช้อปปิ้งที่โตเกียวก็สามารถนั่งรถไฟไปได้โดยขึ้นจากสถานีแอร์พอร์ทนาริตะ โตเกียว เป็นมหานครทันสมัยให้ทุกท่านได้เข้า ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับเทคโนโลยีก้าวกระโดด ที่มักมีอะไรมาให้ๆชาวโลกได้อึ้งทึ่งกันเป็นประจำ และโตเกียวยังเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นทั้งแบบตามกระแสและเป็นเอกลักษณ์อย่างแปลกแยก และยังได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวแวะกิน กับร้านขายอาหารและเบเกอรี่มากมายหลายรูปแบบ ที่น่าซื้อกลับไปฝากมากมาย เพราะที่นี่มีแต่ของน่ารับประทาน อย่างเช่น ร้านช๊อคโกแลต ร้านขายขนมปัง ร้านขายอาหารญี่ปุ่น และของอร่อยที่เป็นของฝากขึ้นชื่อก็คือ Tokyo banana สปอนจ์เค้กเนื้อนุ่ม ข้างในสอดใส้ครีมคัสตาร์ดรสกล้วย ที่แสนจะอร่อยมิรู้ลืม และให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นที่ร้านขายของเล่น ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องสำอาง**เพื่อมิให้เป็นการรบกวนทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารกลางวัน / ค่ำ) เข้าสู่ที่พักที่ NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า (NARITA) ADDRESS: 700 KOSUGE NARITA CHIBA 286-0127 TEL. 0476-32-1111 วันที่หก นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระกับย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะ กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางของที่ ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 677 21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ.....โดยสวัสดิภาพ ంంంంంంంంం หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น กำหนดการเดินทาง 06 – 11 พฤษภาคม 2553 อัตราค่าบริการ คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่ 52,900.- บาท 34,900.- บาท ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900.- บาท 6,900.- บาท ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.