ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

69,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

6 เม.ย. 2553 14:33:28

วันที่อัพเดท :

1 ก.ค. 2553 17:15:56

ip :

124.122.189.xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 7 วัน... บิน QR ราคา : 69900 บาท แกรนด์อิตาลี 7 วัน โรม วาติกัน ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนิส มิลาม โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ กำหนดการเดินทาง พ.ค.- ก.ค 2553 ราคา 69,900 บาท วันแรกฯ กรุงเทพฯ –โดฮา 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเดอะฟีนิกซ์ คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการเดินทาง 20.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 611 23.30 น. เดินทางถึงเมืองโดฮา เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังกรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่สองฯ โรม – นครรัฐวาติกัน - ชมเมือง 01.30 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ด้วย เที่ยวบินที่ QR 081 06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลีโอนาร์โด ดาวินชี่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ จากบริเวณด้านนอก ด้วยสถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่า หรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า”ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า พร้อมทั้งชม กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ทีสามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลี ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Aldrobrandeschi หรือเทียบเท่า วันที่สามฯ โรม – หอเอนปีซ่า – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย นำท่านเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศ สู่เขตแคว้นทอสคาน่าที่มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล กระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง ตลอดจนบ้านเรือน ปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแคว้นนี้ นำชมเมืองฟลอเร้นซ์ (Florence) เมืองเก่าที่ไม่อนุญาตให้รถเข้าไป นำผ่านชมประตูโบสถ์ Baptistry โดยเฉพาะประตูฝั่งตะวันออก เป็นประตูบรอนซ์ซึ่งเป็นฝีมือการหล่อบรอนซ์แบบเรอเนซอองค์แท้ๆ (ปี ค.ศ.1425-1452) โดยจีแบร์ตี้ (Ghiberti) เป็นบรอนซ์หล่อเน้นบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีร์เก่า และเรื่องราวของคนยุคกลาง ประตูนิ้มิคาลันเจโล ยกย่องว่าเหมาะที่จะเป็นประตูสรรค์ “Gate of paradise” เลยที่เดียว ผ่านชมมหาวิหาร Duomo สร้างในปี ค.ศ.1296 โดยสถาปนิกชาวซีน่าชื่อ Arnolfo di Cambio ใช้หินอ่อนชั้นดี สามสี ตกแต่งตัววิหาร (สีขาวจากเมืองคาร์ราร่า สีเขียว จากเมืองปราโต้ และสีแดงจากเมืองซีน่า ) ตัวโดมขนาดยักษ์ออกแบบโดยบรูเนลรัชซี ตัวโบสถ์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สามารถจุคนได้ 20,000 คน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mediterraneo Hotel หรือเทียบเท่า วันที่สี่ฯ ฟลอเร้นซ์ –เวนิส –แก้วมูราโน่ –จัตุรัสเซนต์มาร์ค เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยังเมืองเวนิซเมสเตร้ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง นำท่านเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Albatros Hotel หรือเทียบเท่า วันที่ห้าฯ เวนิส –มิลาน –ชมเมือง –ช้อปปิ้ง เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ มิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ คำว่า 'Mid-lan' ซึ่งหมายถึงอยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชันและศิลปะ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บ่าย นำท่านชมเมือง มิลาน ในย่าน Duomo ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งมิลาน สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับสี่ของโลก สูง 157 เมตร กว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 500 ปี ชมความงดงามของยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด รูปปั้นนักบุญ คนและสัตว์อีก กว่า 3,000 รูป ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิคและช้อปปิ้งมอล์ลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งในช้อปปิ้งมอล์ลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล 2”ที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสกลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เช่น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally ฯ ร้านกาแฟมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก QuarkHotelหรือเทียบเท่า วันที่หกฯ มิลาน –โดฮา เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 11.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 036สู่สนามบินโดฮา 18.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา เพื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านสามารถช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี สนามบินกรุงโดฮา (มีเวลา 2 ชั่วโมง) 20.45 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานครด้วยเที่ยวบินที่ QR 612 วันที่เจ็ดฯ กรุงเทพฯ 07.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ ................................................................................................................


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.