เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 8

เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900  พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 8

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

27,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

13 ก.ค. 2553 12:49:19

วันที่อัพเดท :

13 ก.ค. 2553 12:49:19

ip :

125.25.23.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 800 บาทครับ เกาะนามิ–อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(กระเช้า)-วัดชินฮึนซา หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์(ลิฟท์)–เท็ดดี้ แบร์ พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!! ทานได้ไม่อั้น ช้อปกระจาย...ทงแดมุนและเมียงดง เพียง 27,900 บาท จองด่วน! กำหนดการเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2553 บินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน สายการบิน Korean Air (KE) BKK-ICN KE 654 0030 – 0750 ICN-BKK KE 653 1930 - 2300 ฉลองเทศกาลดอกลิลลี่บาน ดอกเบญจมาศ @ เอเวอร์แลนด์ (ประมาณ ก.ค./ส.ค./ก.ย.) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึนซา วันที่สาม หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วันที่สี่ ป้อมฮวาซอง - เคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์คติชน – บลูเฮ้าส์ – ศูนย์โสม – ตลาดเมียงดง-ตลาดทงแดมุน วันที่ห้า โซล ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี- คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 สิงหาคม 2553 ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ 1ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงราคาท่านละ 27,400 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงราคาท่านละ 27,000 บาท กรณีมาไม่ครบคู่ต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว 5,900 บาท อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้ากลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ วงเงิน 1,000,000 บาท รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 4,000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ) ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) หมายเหตุ 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 2) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น 7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ (MU) เซี่ยงไอ็ Expo อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 3 คืน 09-13 Sep'10 24900 (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน เข้างาน 2 ครั้ง 26,900 Aug-Sep'10 New มีจาร์กัวร์ (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน 12 - 16 Aug' 10 เข้างาน 2 ครั้ง 28,900 5 ดาว New มีจาร์กัวร์ HGH (MU) เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซุโจว หังโจว 6 วัน 4 คืน MU 04-09, 15-19 ส.ค. 10 19,900 HGH (MU) เหมาลำ หังโจว-เซี่ยงไฮ้- Expo - อู๋ซี-ซูโจว 6D4N 04 - 09,14-19 ส.ค.10 21900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) 19900 วันที่ 04 - 08, 18 - 22, 25 - 29 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน 15900-16900 บินUL วันที่ 01 - 04, 08 - 11 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (UL) 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 10 Russia - Sheng Hai 5 D 22 - 26 JUL,16-20 SEP,05-09 OCT10 44,900 thb ลอนดอน-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-สแตรทฟอร์ด-วินด์เซอร์ โอมานแอร์ (WY) กรกฎาคม 17-22/ 26-31/ 26-31/31-05 ส.ค. 53 สิงหาคม 11-17 กันยายน 14-19/ 21-26/ 28-02 ก.ย. 53 ล่องแก่งหินเพิง ช๊อปปิ้งตลาดโรงเกลือ 2วัน1คืน เสาร์-อาทิตย์ ล่องแก่งหินเพิง Oneday trip เสาร์-อาทิตย์ HotPromotion เกาะช้าง 3วัน 2คืน 3500 เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) เหมาลำ เพียง 19900 วันที่ 04-09 , 14-19 ส.ค.53 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO ช่วงวันแม่ 12-16 ส.ค. 53 บิน TG ราคา 28900 บาท กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาว แถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ทัวร์ญี่ปุ่น Eco Tokyo โดยการบินไทย (TG) เดือน มิ.ย.- ต.ค.ปรับราคาใหม่ เริ่มต้น 34900 บาท ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 3เมย.- 30 ตค.53 ราคา 90900 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Beijing Super Promotion One มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคา 16900 เท่านั้น ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน เจทสตาร์ มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาเริ่มเพียง 16,900.- บาท พิเศษ! ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง 'Cherry & Botun 4' 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. / 18-23 ส.ค. 53 ราคาพิเศษ 27900 บาท ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ จองวันนี้ลดที่นั่งละ 2000 บาท ทัวร์เกาหลี Korea Hongkong ทัวร์เกาหลี แถมฟรี ฮ่องกง บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ทัวร์อเมริกาตะวันตก โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) ส.ค. 53 ราคา 71,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกีเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2553 ราคา 48900 บาท โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ทัวร์ เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 3 เมย - 30 ตค 53 ราคา 93,900 ทัวร์ตุรกี 9 วัน แถม เที่ยวที่ อียิปต์ 1 วัน มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาพิเศษ 52900 เท่านั้น บินอียิปต์แอร์ ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA SPECIAL พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 47,900 บาท บินการบินไทย ทัวร์เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B/ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KLM ทัวร์ราคาถูก 19900 บาท เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 53 ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วนะคะ แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกง วันนี้ - 31 ส.ค. 53 จองแพคเกจวันนี้ ซื้อ 1 แถมฟรี 1 บินการบินไทย ทัวร์เกาหลี 'U R Beautiful ' 5 วัน 3 คืน 24,900 ก.ค. - ก.ย. บิน โคเรียนแอร์ (KE)หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 800 บาทครับ เกาะนามิ–อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(กระเช้า)-วัดชินฮึนซา หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์(ลิฟท์)–เท็ดดี้ แบร์ พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!! ทานได้ไม่อั้น ช้อปกระจาย...ทงแดมุนและเมียงดง เพียง 27,900 บาท จองด่วน! กำหนดการเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2553 บินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน สายการบิน Korean Air (KE) BKK-ICN KE 654 0030 – 0750 ICN-BKK KE 653 1930 - 2300 ฉลองเทศกาลดอกลิลลี่บาน ดอกเบญจมาศ @ เอเวอร์แลนด์ (ประมาณ ก.ค./ส.ค./ก.ย.) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึนซา วันที่สาม หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วันที่สี่ ป้อมฮวาซอง - เคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์คติชน – บลูเฮ้าส์ – ศูนย์โสม – ตลาดเมียงดง-ตลาดทงแดมุน วันที่ห้า โซล ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี- คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 สิงหาคม 2553 ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ 1ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงราคาท่านละ 27,400 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงราคาท่านละ 27,000 บาท กรณีมาไม่ครบคู่ต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว 5,900 บาท อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้ากลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ วงเงิน 1,000,000 บาท รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 4,000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ) ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) หมายเหตุ 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 2) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น 7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ (MU) เซี่ยงไอ็ Expo อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 3 คืน 09-13 Sep'10 24900 (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน เข้างาน 2 ครั้ง 26,900 Aug-Sep'10 New มีจาร์กัวร์ (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน 12 - 16 Aug' 10 เข้างาน 2 ครั้ง 28,900 5 ดาว New มีจาร์กัวร์ HGH (MU) เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซุโจว หังโจว 6 วัน 4 คืน MU 04-09, 15-19 ส.ค. 10 19,900 HGH (MU) เหมาลำ หังโจว-เซี่ยงไฮ้- Expo - อู๋ซี-ซูโจว 6D4N 04 - 09,14-19 ส.ค.10 21900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) 19900 วันที่ 04 - 08, 18 - 22, 25 - 29 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน 15900-16900 บินUL วันที่ 01 - 04, 08 - 11 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (UL) 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 10 Russia - Sheng Hai 5 D 22 - 26 JUL,16-20 SEP,05-09 OCT10 44,900 thb ลอนดอน-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-สแตรทฟอร์ด-วินด์เซอร์ โอมานแอร์ (WY) กรกฎาคม 17-22/ 26-31/ 26-31/31-05 ส.ค. 53 สิงหาคม 11-17 กันยายน 14-19/ 21-26/ 28-02 ก.ย. 53 ล่องแก่งหินเพิง ช๊อปปิ้งตลาดโรงเกลือ 2วัน1คืน เสาร์-อาทิตย์ ล่องแก่งหินเพิง Oneday trip เสาร์-อาทิตย์ HotPromotion เกาะช้าง 3วัน 2คืน 3500 เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) เหมาลำ เพียง 19900 วันที่ 04-09 , 14-19 ส.ค.53 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO ช่วงวันแม่ 12-16 ส.ค. 53 บิน TG ราคา 28900 บาท กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาว แถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ทัวร์ญี่ปุ่น Eco Tokyo โดยการบินไทย (TG) เดือน มิ.ย.- ต.ค.ปรับราคาใหม่ เริ่มต้น 34900 บาท ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 3เมย.- 30 ตค.53 ราคา 90900 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Beijing Super Promotion One มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคา 16900 เท่านั้น ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน เจทสตาร์ มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาเริ่มเพียง 16,900.- บาท พิเศษ! ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง 'Cherry & Botun 4' 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. / 18-23 ส.ค. 53 ราคาพิเศษ 27900 บาท ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ จองวันนี้ลดที่นั่งละ 2000 บาท ทัวร์เกาหลี Korea Hongkong ทัวร์เกาหลี แถมฟรี ฮ่องกง บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ทัวร์อเมริกาตะวันตก โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) ส.ค. 53 ราคา 71,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกีเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2553 ราคา 48900 บาท โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ทัวร์ เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 3 เมย - 30 ตค 53 ราคา 93,900 ทัวร์ตุรกี 9 วัน แถม เที่ยวที่ อียิปต์ 1 วัน มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาพิเศษ 52900 เท่านั้น บินอียิปต์แอร์ ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA SPECIAL พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 47,900 บาท บินการบินไทย ทัวร์เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B/ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KLM ทัวร์ราคาถูก 19900 บาท เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 53 ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วนะคะ แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกง วันนี้ - 31 ส.ค. 53 จองแพคเกจวันนี้ ซื้อ 1 แถมฟรี 1 บินการบินไทย ทัวร์เกาหลี 'U R Beautiful ' 5 วัน 3 คืน 24,900 ก.ค. - ก.ย. บิน โคเรียนแอร์ (KE)หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการครับ Thai Activity Co.,Ltd. TAT LICENCE 11/3912 Tel 02-522-7117 , 0841117171 Fax 02-5227133 E-mail: sale3@thaiactivity.com msn: suvijak2528@windowslive.com Website: www.ThaiActivity.com


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี , ข่าวเศรษฐกิจ , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.