ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) SUPER PROMOTION ONE 15900-16900 บาท 07 - 11

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) SUPER PROMOTION ONE 15900-16900 บาท  07 - 11

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

15,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

13 ก.ค. 2553 13:34:03

วันที่อัพเดท :

13 ก.ค. 2553 13:34:03

ip :

125.25.23.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) SUPER PROMOTION ONE ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ** กำหนดการเดินทาง วันที่ 07 - 11 ,14-18 ,21-25 ก.ค.53 วันที่ 28 ก.ค. – 01 ส.ค.53 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน - วังโบราณกู้กง – ผ่านชม CCTV – ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ - ชมกายกรรมปักกิ่ง วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน–ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ–หอฟ้าเทียนถาน –โรงงานไข่มุก –ลองลิ้มชิมรสเป็ด ปักกิ่งต้นตำรับ- ช้อปปิ้ง The Place วันที่สี่ โรงงานหยก - กำแพงเมืองจีน – บัวหิมะ – ตลาดรัสเซีย - ถนนหวังฟู่จิ่ง วันที่ห้า ประตูชัย-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ผ่านชมสระว่ายน้ำ-ศูนย์ใบชา-วัดลามะ- กรุงเทพฯ ********************************************************* โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ อัตราค่าบริการ กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ วันที่ 07-11,14-18 ,21-25 ก.ค.53 15,900 วันที่ 28 ก.ค. – 01 ส.ค.53 15,900 ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก,ร้านผ้าไหม,ผีเซี๊ยะ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 7. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต อัตรานี้ไม่รวม 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 7. กระเป๋าเดินทาง 8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน , คนขับรถ 50 หยวน (รวมประมาณ 500 บาท) / ต่อท่าน /ทริปการเดินทางนี ..ราคาดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด.. ..บินตรง..มุ่งสู่..หังโจว..โดย ไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) งานที่คนไทยไม่ควรพลาด Shanghai World Expo 2010 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ..ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. (MU) เซี่ยงไอ็ Expo อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 3 คืน 09-13 Sep'10 24900 (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน เข้างาน 2 ครั้ง 26,900 Aug-Sep'10 New มีจาร์กัวร์ (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน 12 - 16 Aug' 10 เข้างาน 2 ครั้ง 28,900 5 ดาว New มีจาร์กัวร์ HGH (MU) เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซุโจว หังโจว 6 วัน 4 คืน MU 04-09, 15-19 ส.ค. 10 19,900 HGH (MU) เหมาลำ หังโจว-เซี่ยงไฮ้- Expo - อู๋ซี-ซูโจว 6D4N 04 - 09,14-19 ส.ค.10 21900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) 19900 วันที่ 04 - 08, 18 - 22, 25 - 29 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน 15900-16900 บินUL วันที่ 01 - 04, 08 - 11 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (UL) 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 10 Russia - Sheng Hai 5 D 22 - 26 JUL,16-20 SEP,05-09 OCT10 44,900 thb ลอนดอน-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-สแตรทฟอร์ด-วินด์เซอร์ โอมานแอร์ (WY) กรกฎาคม 17-22/ 26-31/ 26-31/31-05 ส.ค. 53 สิงหาคม 11-17 กันยายน 14-19/ 21-26/ 28-02 ก.ย. 53 ล่องแก่งหินเพิง ช๊อปปิ้งตลาดโรงเกลือ 2วัน1คืน เสาร์-อาทิตย์ ล่องแก่งหินเพิง Oneday trip เสาร์-อาทิตย์ HotPromotion เกาะช้าง 3วัน 2คืน 3500 เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน ยินดีต้อนรับสู่ เวปไซด์ บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด ผู้ให้บริการนำเที่ยวอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า ทัวร์ไทยทัวร์มาเก๊าทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีนทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์เวียดนามทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์เกาหลี Pink Road เริ่มต้น 23,900 บาท เดือนมิ.ย.-ส.ค.53 บิน 7C นันทาโชว์ ทัวร์เกาหลี PINK ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี Say Hi Spring Korea 5 วัน 3 คืน ราคา 19,900 บาท บิน 8B เดือนก.ค.-ส.ค. 53 Say Hi Spring Korea ท่องไปในแดนโสม สัมผัสวัฒนธรรมแห่งหมู่บ้านนัมซานฮันอก โรแมนติกในเกาะนามิ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง \'Cherry & Botun 4\' 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. / 18-23 ส.ค. 53 ราคาพิเศษ 27900 บาท ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ จองวันนี้ลดที่นั่งละ 2000 บาท ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง Cherry & Botun4 พิเศษเพียง 27,900 บาท ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี Korea Hongkong ทัวร์เกาหลี แถมฟรี ฮ่องกง บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ทัวร์เกาหลี แถมฟรี..ฮ่องกง Korea..HonGKong เที่ยวรอบกรุงโซล-บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง–พระราชวังเคียงบ๊อคคุง หมู่บ้านนัมซานฮันอก-หอคอยโซล-พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์-ตลาดทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ศูนย์โสมเกาหลีรัฐบาล-โรงงานอะมิทิส-ช้อปปิ้งย่านฮงอิก ห้างชิลล่าดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B/ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์เกาหลี ALOHA KOREA เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(กระเช้า) - วัดชินฮึนซา หมู่บ้านฝรั่งเศส - ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี เซียงไฮ้ SHANGHAI EXPO 6 วัน 4 คืน ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง เมนูสุดพิเศษ GOLDEN JAGUAR ราคา 29,900 มิ.ย. - ต.ค. 53 ทัวร์เกาหลี แถมเซี่ยงไฮ้ เข้าชมงาน Expo KOREA + SHANGHAI EXPO ไฮไลท์ทัวร์ ที่เที่ยว : ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี เทียวเกาหลี 7C/8B Super Shinee โปรแกรมใหม่ มาแรง! ก.ค.- ก.ย. 53 ราคา 21,900 บาท Super Shinee ใหม่! เฉพาะ ก.ค.-ก.ย. 53 เท่านั้น ทัวร์เกาหลี 5 วัน ราคา 21,900.- รวมทุกอย่าง ShocK!! Super Sale ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ มาเก๊า เกาหลี เที่ยวครั้งเดียวไป 2 ประเทศ พ.ค.,มิ.ย.53 ราคา28,900 บาท มาเก๊า - เกาหลี 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์...สนุกสนานกับเครื่องเล่น นานาชนิดแบบไม่จำกัด,ชมสวนดอกไม้ประจำฤดูนานาชนิด ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อในสไตล์เกาหลีแท้ๆช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดเมียงดง,ทงแดมุน พิเศษ...สัมผัสบรรยากาศสุดอลังการที่ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี Super Red hot ก.ค. - ก.ย. 53 เริ่มต้น 28,900 บาท ขาปูยักษ์ไม่อั้น ฟรี ชมโชว์ Sachoom Musical ทัวร์เกาหลี ดอกไม้บาน ! ร้อนแรงสุดตลอดปี KE Super Red Hot ราคาเริ่มต้น28,900.- รวมทุกอย่าง เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี \'U R Beautiful \' 5 วัน 3 คืน 24,900 ก.ค. - ก.ย. บิน โคเรียนแอร์ (KE)หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) ราคาร้อนแรงสุด ! U R Beautiful ทัวร์เกาหลีราคาถูก ราคาเดียว ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน โดยสายการบินไทย TG สเปน - โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน แมดริด โตเลโด กรานาด้า คอร์โดบา เซบีญา ลิสบอน ซินทรา โรก้าเคป อาบีล่า เซอโกเบีย ปลายทางฝันของนักเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 3เมย.- 30 ตค.53 ราคา 90900 EUR_08 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน สะดวกสบายกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงของสายการบินไทย ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท EUR_09 ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล “อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติก” ที่ที่ทุกลมหายใจของนักเดินทางประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ภูเขาและทะเลสาบ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 3 เมย - 30 ตค 53 ราคา 93,900 เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน สหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รู้จักกันในนามของประเทศอังกฤษ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน บินการบินไทย เดินทางถึง ต.ค. 53 ราคาสุดคุ้ม GREATER OF EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน 8 วัน โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์(OS) เดือนก.ย 53 ราคา 55,900 บาท ยุโรป ตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป ... ................................................................................................................................................... แกรนด์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เริ่ม 3 เมษายน 2553-30 ต.ค. 2553 ราคา เริ่มต้น 88,900 ในปี 2008 ด่านพรมแดนของยุโรปตะวันออกได้ทลายลง เพื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว สะดวกสบายกับเที่ยวบินตรงสู่มิวนิก ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน บินการบินไทย พ.ค. - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ EUrope 3 Style ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ... ................................................................................................................................................... หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) เหมาลำ เพียง 19900 วันที่ 04-09 , 14-19 ส.ค.53 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. ..ราคาดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด.. ..บินตรง..มุ่งสู่..หังโจว..โดย ไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo ... ................................................................................................................................................... ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO ช่วงวันแม่ 12-16 ส.ค. 53 บิน TG ราคา 28900 บาท กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาว แถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO 5 วัน 3 คืน “ งานที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาด..The World Exposition Shanghai China 2010” ...สัมผัส...ความประทับใจ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เซียงไฮ้ หังโจว ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA) ราคา 26,900 บาท เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมืองใหญ่ วันที่ 21-26 ก.ค.53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน CA เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมืองใหญ่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาเพียง 26,900.- ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เข้างาน Expo 2 วัน อู๋ซี ซูโจว 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท โดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมดี กับเส้นทางสวยๆ ในราคาโดนใจ MU @ GRACE เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 24,900.- ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Beijing Super Promotion One มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคา 16900 เท่านั้น Super Promotion One ทัวร์ปักกิ่ง - เทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย/ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ 6 วัน 4 คืน รวมบุฟเฟ่ 6 ดาว Golden Jaguar พ.ค. - มิ.ย. 53 ราคา 20,999 บาท ทัวร์ปักกิ่ง สุดพิเศษ !! ราคา 20,999 ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน บิน CA เดือน มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคาเริ่ม15,900 บาท ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – ... ................................................................................................................................................... ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน เดือนก.ค.-ส.ค.53 ราคาเริ่มต้น 26900 บาท รวมทุกอย่างแล้ว แจกกระเป๋า อุทยานแห่งชาติจางเจี่ยเจี้ย ย้อนอดีตไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว มีนักถ่ายภาพท่องเที่ยวชาวจีน ได้นำภาพถ่ายของแท่งหินประหลาดขนาดมหึมาที่พุ่งขึ้นสู่ฟ้า ... ................................................................................................................................................... ทัวร์จีน อุทยานธรรมชาติจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน เดือนก.ค.-ส.ค.53ราคา25,900บาท ทัวร์จีน อุทยานธรรมชาติ จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน บิน CZ สัมผัส ประสบการณ์ไม่รู้ลืม ลิฟต์แก้วบนหน้าผาสูง ... ................................................................................................................................................... แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ โปรโมชั่น ราคา10,888 บาท บิน OX วันนี้ ถึง 31ส.ค. 53 เท่านั้น แพ็คเกจฮ่องกง 4 วัน OX 10,888.- ... ................................................................................................................................................... แพคเกจฮ่องกง การบินไทย(TG) เดือนมิ.ย.-ก.ย. 53 เริ่มต้น 15988 บาท แพ็คเกจ ฮ่องกง 3 วัน (TG) แถมฟรี..อาหารเช้าแบบติ่มซำ เดินทาง 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2553 วันที่หนึ่งของการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน บินEK เดือนมิ.ย.-ส.ค.53 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (EK) กำหนดการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เดอะ เวเนเชี่ยน เซินเจิ้น วันหยุดวันแม่ 12-15 สิงหาคม 2553 ราคา 25900 บินการบินไทย แถมฟรีกระเช้านองปิง พร้อมอิ่มอร่อยกับซีฟูดส์ ณ หมู่บ้านชาวประมง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น วันแม่ 12-15 สิงหาคม 2553 ราคา 25,900 บาท บินการบินไทย ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว วันแรก ... ................................................................................................................................................... ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชม The Venetian Resort หรูระดับ 6 ดาว ราคา 18,900 บาท สุดคุ้มพักเวเนเชี่ยน 2 คืน มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน สัมผัสชมโรงแรมระดับ 6 ดาว มาเก๊าเวเนเชี่ยน รีสอร์ท.. ..แวะช้อปปิ้งตลาดกงเป่ยที่จูไห่ ราคา ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน เดือน มิ.ย. - ส.ค.53 บินEK ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน กำหนดการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน บิน EK เดือนมิ.ย-ส.ค. 53 ราคาเริ่มต้น19,900บาท ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น 4 วัน (EK) ..ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท.. โดยสายการบินEmirate ... ................................................................................................................................................... แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกง วันนี้ - 31 ส.ค. 53 จองแพคเกจวันนี้ ซื้อ 1 แถมฟรี 1 บินการบินไทย แพคเกจฮ่องกง ซื้อ 1 แถม 1 Package Hongkong Buy 1 Get 1 Free !! บินสายการบินไทย ................................................................................................................................................... ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เดือน มิ.ย.-ส.ค. 53 บินEK ราคา 18,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มิถุนายน : 26-28 กรกฎาคม : ... ................................................................................................................................................... ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เพียง 9,999 บาท มิ.ย.-ธ.ค. 53 เท่านั้น มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน เที่ยว 2 เมืองในราคาสบายๆ ราคา 9,999 บาท รวมทุกอย่าง ที่เที่ยว : “มาเก๊า” ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง Disneyland มาเก๊า สัมผัสเดอะเวเนเชี่ยน มิ.ย.-ส.ค.53 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท บินเอมิเรท(EK) ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า4 วัน3 คืน � � ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้ว วัดพระพุทธบาท–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์–ไร่องุ่นเทพสถิต-จุดชมวิวสุดแผ่นดิน – ทุ่งดอกกระเจียว–ไร่ยานา 2 วัน 1 คืน เพียง 2,690 พัก 1 คืน ทองทา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักสบายใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ราคาเริ่มต้น 700 บาท Siam Niramit สยามนิรมิตร บัตรเข้าชมราคาพิเศษ มีราคาคนไทย และต่างชาติ ถูกมากๆค่ะ ชมแล้วประทับใจ ไม่ผิดหวังแน่นอน ล่องเรืออยุธยา **มีบริการทุกวัน**GRAND PEARL AMAZING โปรโมชั่นตั๋ว/ทัวร์เกาหลีวันหยุด11-15 สค.บินKE/มาเก๊า จูไห่ 9999บ./แพคเกจฮ่องกงซื้อ1แถม1 /จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์/ตุรกีแถมอียิปต์/ยุโรปราคาถูก ติดต่อ : ไทย แอคทิวิติ้, 02-5227117,084-1117171 บัตรชมการแสดงสยามนิรมิตร Siam Niramit ราคาถูก ติดต่อ : Thaiactivity, 02-5227117/084-1117171 1,000 ทัวร์แอฟริกาใต้ ก.ค. - พ.ย. 53 ราคาพิเศษ บินการบินไทย เที่ยว 8 วัน ติดต่อ : ติดต่อ คุณป้อม ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117/084-1117171 88,800 ทัวร์เกาหลี วันแม่ ALOHA KOREA 5 วัน 3 คืน 11-15 สค. โดย Korean Air จองด่วน ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 24,900 ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย(TG) เดือนก.ค.-ก.ย.53ราคาเริ่มต้น 28900 บาทแถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ติดต่อ : บริท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 28,900 - 31,900 สนุกกับเครื่องเล่นที่สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยการบินไทย 23-25 ต.ค. 53 ราคา 20,900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 20,900 ทัวร์เกาหลี ALOHA KOREA เกาะนามิ–โซรัคซาน(กระเช้า)-วัดชินฮึนซา พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บิน KE 11-15 ส.ค.53 ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 27,900 ทัวร์เกาหลี วันหยุด 11-15 ส.ค.53 นามิ โซรัค หอN+เทดดี้แบร์ บุฟเฟต์ขาปูอิ่มไม่อั้น บิน KE เพียง 27900บ. ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117,084-1117171 27,900 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล วันปิยะ 23-25 ต.ค. 53 ราคา 20900 บินการบินไทย แถมฟรีสิงคโปร์ไฟล์เออร์ ติดต่อ : Thaiactivity, 02-5227117/084-1117171 20,900 ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE จองวันนี้คู่แม่ลูกลดทันที 800 บาท ติดต่อ : ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ (Thaiactivity), 02-5227117/084-1117171 27,900 ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกีเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2553 ราคา 48900 บาท โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 48,900 ทัวร์อเมริกาตะวันตก Las vegas & Hollywood โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 70,900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 70,900 ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 105,900 ทัวร์เกาหลีวันแม่ ทัวร์เกาหลีราคาถูก 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บินโคเรียนแอร์ KE พิเศษขาปูยักษ์แบบไม่อั้น เที่ยวครบ ติดต่อ : Thaiactivity คุณ ป้อม, 02-5227117/084-1117171 27,900 ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งสุดมันส์กับเทศกาลลดทั้งเกาะที่คุณรอคอย วันนี้ - 31 สิงหาคม ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 16,900 โปรโมชั่น เปิดตัว จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวท่านเอง 24ชม. ทราบผลทันที ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117,084-1117171 จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตลอด24 ชม. เช็คราคาด้วยตัวท่านเอง ง่ายๆ ทราบผลทันที ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117,084-1117171 แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ โปรโมชั่น ราคา10,888 บาท บิน OX วันนี้ ถึง 31ส.ค. 53 เท่านั้น ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 10,888 ทัวร์อเมริกาตะวันตก Las vegas & Hollywood โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 70,900 Bath ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 71,900 เช็คราคาและจองตั๋วเครื่องบินง่ายๆด้วยตัวท่านเอง ตลอด 24 ชม. ทราบผลทันที ราคาพิเศษโดนใจ ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117 พิเศษช่วงเปิดตัว Siam Niramit สยามนิรมิตร บัตรเข้าชมราคาพิเศษ มีราคาคนไทย และต่างชาติ ถูกมากๆค่ะ ชมแล้วประทับใจ ไม่ผิดหวังกับโชว์ตระการตา ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 1,000 - 1,200 ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ติดต่อ : ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ (Thaiactivity), 02-5227117 99,900 ทัวร์ พม่า 4 วัน 3 คืน แอร์เอเซีย เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 53 พัก 5 ดาว ราคาเริ่ม 15,900 บาท รวมทุกอย่างแล้ว ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 15,900 - 17,500 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สักการะ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ราคา 17900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 17,900 ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ราคา23900 บาท เดินทางเดือนมิ.ย.-ก.ย.53 ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 23,900 ทัวร์อเมริกาตะวันตก โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) ส.ค. 53 ราคา 71,900 บาท ราคาพิเศษ ติดต่อ : Thaiactivity ติดต่อ คุณป้อม, 02-5227117 71,900 ทัวร์ตุรกี 9 วัน แถม เที่ยวที่ อียิปต์ 1 วัน มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาพิเศษ 52900 เท่านั้น บินอียิปต์แอร์ ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 52,900 ทัวร์แอฟริกาใต้ 7 วัน ราคา 77700 โดยสายการบินไทย TG เดือนก.ค.-ส.ค.53 ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 77,700 สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 23-25 ต.ค. 53 ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 20,900 ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน แอร์เอเซีย มิ.ย.-ก.ย. 53 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 02-5227117 12,900 - 13,500 ทัวร์เกาหลี Aloha Korea Tour ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 025227117 27,900 ทัวร์เกาหลีวันแม่ ทัวร์เกาหลีราคาถูก 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บินโคเรียนแอร์ พิเศษขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้ Thaiactivity, 02-522-7117, 084-111-7171 // fax 02-522-7133 27,900 ทัวร์เกาหลี แถมฟรี..ฮ่องกง Korea..HonGKong บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 27,500 PANORAMA SPECIAL JAPAN 6 วัน 4 คืน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เริ่มต้นที่ 32,500 bath ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 32,500 - 47,900 ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KLM ทัวร์ราคาถูก 19900 บาท เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 53 ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วนะคะ ติดต่อ : ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ (Thaiactivity), 02-5227117/084-1117171 19,900 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เดอะ เวเนเชี่ยน เซินเจิ้น วันหยุดวันแม่ 12-15 สิงหาคม 2553 ราคา 25900 บินการบินไทย ติดต่อ : Thaiactivity (บริษัทไทยแอคทิวิตี้) คุณป้อม, 02-5227117/084-1117171 25,900 'ALOHA KOREA ' กำหนดการเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2553 บินโคเรียนแอร์ จองด่วน! เพียง 27,900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 27,900 ทัวร์ ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด 6 วัน เดือน พ.ค.-พ.ย.53ราคาเริ่มต้น 63900 บาท ** ลิ้มรสกุ้งมังกรรสเด็ด พร้อมไวน์รสเลิศ ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 025227117 63,900 - 66,900 เนปาล – กาฐมาณฑุ – นากาโก๊ต – โภครา ปาตัน – วัดปศุปตินาถ – ช้อปปิ้งย่านทาเมล 5วัน 4 คืน โดย Thai Airways(TG) ราคา 35900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 35,900 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) เหมาลำ เพียง 19900 วันที่ 04-09 , 14-19 ส.ค.53 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO ช่วงวันแม่ 12-16 ส.ค. 53 บิน TG ราคา 28900 บาท กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาว แถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ทัวร์ญี่ปุ่น Eco Tokyo โดยการบินไทย (TG) เดือน มิ.ย.- ต.ค.ปรับราคาใหม่ เริ่มต้น 34900 บาท ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 3เมย.- 30 ตค.53 ราคา 90900 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Beijing Super Promotion One มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคา 16900 เท่านั้น ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน เจทสตาร์ มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาเริ่มเพียง 16,900.- บาท พิเศษ! ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง 'Cherry & Botun 4' 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. / 18-23 ส.ค. 53 ราคาพิเศษ 27900 บาท ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ จองวันนี้ลดที่นั่งละ 2000 บาท ทัวร์เกาหลี Korea Hongkong ทัวร์เกาหลี แถมฟรี ฮ่องกง บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ทัวร์อเมริกาตะวันตก โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) ส.ค. 53 ราคา 71,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกีเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2553 ราคา 48900 บาท โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ทัวร์ เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 3 เมย - 30 ตค 53 ราคา 93,900 ทัวร์ตุรกี 9 วัน แถม เที่ยวที่ อียิปต์ 1 วัน มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาพิเศษ 52900 เท่านั้น บินอียิปต์แอร์ ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA SPECIAL พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 47,900 บาท บินการบินไทย ทัวร์เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B/ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KLM ทัวร์ราคาถูก 19900 บาท เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 53 ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วนะคะ แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกง วันนี้ - 31 ส.ค. 53 จองแพคเกจวันนี้ ซื้อ 1 แถมฟรี 1 บินการบินไทย ทัวร์เกาหลี 'U R Beautiful ' 5 วัน 3 คืน 24,900 ก.ค. - ก.ย. บิน โคเรียนแอร์ (KE)หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการครับ Thai Activity Co.,Ltd. TAT LICENCE 11/3912 369/ 7 Sirasa Town Home,Moo 4 ,Soi Chaengwattana 6 Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Tel 02-522-7117 , 0841117171 Fax 02-5227133 E-mail: sale3@thaiactivity.com msn: suvijak2528@windowslive.com Website: www.ThaiActivity.com


แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2021 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.