เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 80

เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 80

ยี่ห้อ :

เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 800 บาทครับ

สภาพสินค้า :

สินค้ามือสอง

ราคา :

27,900.00

บาท

วันที่เริ่ม :

23 ก.ค. 2553 10:19:51

วันที่อัพเดท :

23 ก.ค. 2553 10:19:51

ip :

125.25.16.1xx

ปิดการขายสินค้า

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

-

จังหวัด :

-

จำนวนสินค้า :

0 ชิ้น

คนเข้าชม :

-

อัพเดทร้าน :

-

เปิดร้าน :

-

shop free

รายละเอียดสินค้า

เกาหลี เที่ยวครบสูตร วันแม่ 11-15 ส.ค. บิน KE เพียง 27900 พิเศษ จองมาเป็นคู่ แม่ลูก ลดไปเลย คู่ละ 800 บาทครับ เกาะนามิ–อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(กระเช้า)-วัดชินฮึนซา หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์(ลิฟท์)–เท็ดดี้ แบร์ พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ !!!! ทานได้ไม่อั้น ช้อปกระจาย...ทงแดมุนและเมียงดง เพียง 27,900 บาท จองด่วน! กำหนดการเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2553 บินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน สายการบิน Korean Air (KE) BKK-ICNKE 654 0030 – 0750 ICN-BKK KE 653 1930 - 2300 ฉลองเทศกาลดอกลิลลี่บาน ดอกเบญจมาศ @ เอเวอร์แลนด์ (ประมาณ ก.ค./ส.ค./ก.ย.) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึนซา วันที่สาม หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วันที่สี่ ป้อมฮวาซอง - เคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์คติชน – บลูเฮ้าส์ – ศูนย์โสม – ตลาดเมียงดง-ตลาดทงแดมุน วันที่ห้า โซล ทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี-คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ *********************************** กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 สิงหาคม 2553 ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ 1ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านราคาท่านละ 27,900 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงราคาท่านละ 27,400 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงราคาท่านละ 27,000 บาท กรณีมาไม่ครบคู่ต้องเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว 5,900 บาท อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน อาหารทัวร์ (เช้ากลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ วงเงิน 1,000,000 บาท รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 4,000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (น้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ) ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) หมายเหตุ 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 2) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ 3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น 7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ (MU) เซี่ยงไอ็ Expo อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 3 คืน 09-13 Sep'10 24900 (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน เข้างาน 2 ครั้ง 26,900 Aug-Sep'10 New มีจาร์กัวร์ (TG)เซี่ยงไฮ้-Expo 2010-อู๋ซี-ซูโจว 5 วัน 4 คืน 12 - 16 Aug' 10 เข้างาน 2 ครั้ง 28,900 5 ดาว New มีจาร์กัวร์ HGH (MU) เหมาลำ เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซุโจว หังโจว 6 วัน 4 คืน MU 04-09, 15-19 ส.ค. 10 19,900 HGH (MU) เหมาลำ หังโจว-เซี่ยงไฮ้- Expo - อู๋ซี-ซูโจว 6D4N 04 - 09,14-19 ส.ค.10 21900 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน (CA) 19900 วันที่ 04 - 08, 18 - 22, 25 - 29 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน 15900-16900 บินUL วันที่ 01 - 04, 08 - 11 ส.ค. 10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน (UL) 28 ก.ค. – 01 ส.ค. 10 Russia - Sheng Hai 5 D 22 - 26 JUL,16-20 SEP,05-09 OCT10 44,900 thb ลอนดอน-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-สแตรทฟอร์ด-วินด์เซอร์ โอมานแอร์ (WY) กรกฎาคม 17-22/ 26-31/ 26-31/31-05 ส.ค. 53 สิงหาคม 11-17 กันยายน 14-19/ 21-26/ 28-02 ก.ย. 53 ล่องแก่งหินเพิง ช๊อปปิ้งตลาดโรงเกลือ 2วัน1คืน เสาร์-อาทิตย์ ล่องแก่งหินเพิง Oneday trip เสาร์-อาทิตย์ HotPromotion เกาะช้าง 3วัน 2คืน 3500 เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน ยินดีต้อนรับสู่ เวปไซด์ บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด ผู้ให้บริการนำเที่ยวอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า Hotel BANGKOK PATTAYA PHI PHI PHUKET SAMUI ทัวร์ประเทศจีน ทัวร์จีน ทัวร์เอเชีย ทัวร์ทิเบต ทัวร์มองโกลเลียใน ทัวร์ซีอาน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์จูไห่ ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์กวางเจา ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เขมร ทัวร์เวียดนาม ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงค์โปร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์รัสเซีย ทัวร์เอเซีย ทัวร์ภูฎาน ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์บาหลี ทัวร์นครวัด นครธม ทัวร์พม่า ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ภูเก็ต เกาะสิมิลัน ทัวร์เกาะพีพี ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์ปาย ทัวร์ภาคเหนือ ทัวร์ภาคใต้ ทัวร์ในประเทศ ทัวร์กรุ๊ปเหมา จัดอบรมสัมนาตามสถานที่ต่าง กิจกรรมด้านต่างๆ กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน Walk Rally (วอล์คแรลลี่) Team Building เที่ยวประจำปี จองโรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษๆ ทัวร์ One Day ทัวร์ไห้วพระ 9 วัด กรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ สอบถามมาได้เลยนะครับ ทัวร์ไทยทัวร์มาเก๊าทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีนทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์เวียดนามทัวร์สิงคโปร์ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์เกาหลี Pink Road เริ่มต้น 23,900 บาท เดือนมิ.ย.-ส.ค.53 บิน 7C นันทาโชว์ ทัวร์เกาหลี PINK ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี Say Hi Spring Korea 5 วัน 3 คืน ราคา 19,900 บาท บิน 8B เดือนก.ค.-ส.ค. 53 Say Hi Spring Korea ท่องไปในแดนโสม สัมผัสวัฒนธรรมแห่งหมู่บ้านนัมซานฮันอก โรแมนติกในเกาะนามิ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง \'Cherry & Botun 4\' 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. / 18-23 ส.ค. 53 ราคาพิเศษ 27900 บาท ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ จองวันนี้ลดที่นั่งละ 2000 บาท ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง Cherry & Botun4 พิเศษเพียง 27,900 บาท ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี Korea Hongkong ทัวร์เกาหลี แถมฟรี ฮ่องกง บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ทัวร์เกาหลี แถมฟรี..ฮ่องกง Korea..HonGKong เที่ยวรอบกรุงโซล-บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง–พระราชวังเคียงบ๊อคคุง หมู่บ้านนัมซานฮันอก-หอคอยโซล-พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์-ตลาดทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ศูนย์โสมเกาหลีรัฐบาล-โรงงานอะมิทิส-ช้อปปิ้งย่านฮงอิก ห้างชิลล่าดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B/ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์เกาหลี ALOHA KOREA เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(กระเช้า) - วัดชินฮึนซา หมู่บ้านฝรั่งเศส - ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี เซียงไฮ้ SHANGHAI EXPO 6 วัน 4 คืน ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง เมนูสุดพิเศษ GOLDEN JAGUAR ราคา 29,900 มิ.ย. - ต.ค. 53 ทัวร์เกาหลี แถมเซี่ยงไฮ้ เข้าชมงาน Expo KOREA + SHANGHAI EXPO ไฮไลท์ทัวร์ ที่เที่ยว : ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี เทียวเกาหลี 7C/8B Super Shinee โปรแกรมใหม่ มาแรง! ก.ค.- ก.ย. 53 ราคา 21,900 บาท Super Shinee ใหม่! เฉพาะ ก.ค.-ก.ย. 53 เท่านั้น ทัวร์เกาหลี 5 วัน ราคา 21,900.- รวมทุกอย่าง ShocK!! Super Sale ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ มาเก๊า เกาหลี เที่ยวครั้งเดียวไป 2 ประเทศ พ.ค.,มิ.ย.53 ราคา28,900 บาท มาเก๊า - เกาหลี 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์...สนุกสนานกับเครื่องเล่น นานาชนิดแบบไม่จำกัด,ชมสวนดอกไม้ประจำฤดูนานาชนิด ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อในสไตล์เกาหลีแท้ๆช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดเมียงดง,ทงแดมุน พิเศษ...สัมผัสบรรยากาศสุดอลังการที่ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี Super Red hot ก.ค. - ก.ย. 53 เริ่มต้น 28,900 บาท ขาปูยักษ์ไม่อั้น ฟรี ชมโชว์ Sachoom Musical ทัวร์เกาหลี ดอกไม้บาน ! ร้อนแรงสุดตลอดปี KE Super Red Hot ราคาเริ่มต้น28,900.- รวมทุกอย่าง เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เกาหลี \'U R Beautiful \' 5 วัน 3 คืน 24,900 ก.ค. - ก.ย. บิน โคเรียนแอร์ (KE)หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) ราคาร้อนแรงสุด ! U R Beautiful ทัวร์เกาหลีราคาถูก ราคาเดียว ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน โดยสายการบินไทย TG สเปน - โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน แมดริด โตเลโด กรานาด้า คอร์โดบา เซบีญา ลิสบอน ซินทรา โรก้าเคป อาบีล่า เซอโกเบีย ปลายทางฝันของนักเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 3เมย.- 30 ตค.53 ราคา 90900 EUR_08 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน สะดวกสบายกับการเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงของสายการบินไทย ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท EUR_09 ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล “อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติก” ที่ที่ทุกลมหายใจของนักเดินทางประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 3 ประเทศไฮไลท์ของยุโรป ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี ภูเขาและทะเลสาบ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 3 เมย - 30 ตค 53 ราคา 93,900 เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน สหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รู้จักกันในนามของประเทศอังกฤษ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน บินการบินไทย เดินทางถึง ต.ค. 53 ราคาสุดคุ้ม GREATER OF EUROPE อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน 8 วัน โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์(OS) เดือนก.ย 53 ราคา 55,900 บาท ยุโรป ตะวันออก 8 วัน ออสเตรีย-เช็ค-เยอรมัน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป ... ................................................................................................................................................... แกรนด์ยุโรปตะวันออก 9 วัน เริ่ม 3 เมษายน 2553-30 ต.ค. 2553 ราคา เริ่มต้น 88,900 ในปี 2008 ด่านพรมแดนของยุโรปตะวันออกได้ทลายลง เพื่อเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว สะดวกสบายกับเที่ยวบินตรงสู่มิวนิก ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน บินการบินไทย พ.ค. - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ EUrope 3 Style ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ... ................................................................................................................................................... หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) เหมาลำ เพียง 19900 วันที่ 04-09 , 14-19 ส.ค.53 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. ..ราคาดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด.. ..บินตรง..มุ่งสู่..หังโจว..โดย ไชน่าอิสเทริน แอร์ไลน์ หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo ... ................................................................................................................................................... ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO ช่วงวันแม่ 12-16 ส.ค. 53 บิน TG ราคา 28900 บาท กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาว แถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO 5 วัน 3 คืน “ งานที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาด..The World Exposition Shanghai China 2010” ...สัมผัส...ความประทับใจ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เซียงไฮ้ หังโจว ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA) ราคา 26,900 บาท เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมืองใหญ่ วันที่ 21-26 ก.ค.53 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน CA เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมืองใหญ่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาเพียง 26,900.- ... ................................................................................................................................................... ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เข้างาน Expo 2 วัน อู๋ซี ซูโจว 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท โดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมดี กับเส้นทางสวยๆ ในราคาโดนใจ MU @ GRACE เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 24,900.- ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Beijing Super Promotion One มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคา 16900 เท่านั้น Super Promotion One ทัวร์ปักกิ่ง - เทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - หอฟ้าเทียนถาน ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย/ ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ 6 วัน 4 คืน รวมบุฟเฟ่ 6 ดาว Golden Jaguar พ.ค. - มิ.ย. 53 ราคา 20,999 บาท ทัวร์ปักกิ่ง สุดพิเศษ !! ราคา 20,999 ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน บิน CA เดือน มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคาเริ่ม15,900 บาท ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน-กายกรรมปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – ... ................................................................................................................................................... ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน เดือนก.ค.-ส.ค.53 ราคาเริ่มต้น 26900 บาท รวมทุกอย่างแล้ว แจกกระเป๋า อุทยานแห่งชาติจางเจี่ยเจี้ย ย้อนอดีตไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว มีนักถ่ายภาพท่องเที่ยวชาวจีน ได้นำภาพถ่ายของแท่งหินประหลาดขนาดมหึมาที่พุ่งขึ้นสู่ฟ้า ... ................................................................................................................................................... ทัวร์จีน อุทยานธรรมชาติจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน เดือนก.ค.-ส.ค.53ราคา25,900บาท ทัวร์จีน อุทยานธรรมชาติ จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน บิน CZ สัมผัส ประสบการณ์ไม่รู้ลืม ลิฟต์แก้วบนหน้าผาสูง ... ................................................................................................................................................... แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ โปรโมชั่น ราคา10,888 บาท บิน OX วันนี้ ถึง 31ส.ค. 53 เท่านั้น แพ็คเกจฮ่องกง 4 วัน OX 10,888.- ... ................................................................................................................................................... แพคเกจฮ่องกง การบินไทย(TG) เดือนมิ.ย.-ก.ย. 53 เริ่มต้น 15988 บาท แพ็คเกจ ฮ่องกง 3 วัน (TG) แถมฟรี..อาหารเช้าแบบติ่มซำ เดินทาง 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2553 วันที่หนึ่งของการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน บินEK เดือนมิ.ย.-ส.ค.53 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (EK) กำหนดการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เดอะ เวเนเชี่ยน เซินเจิ้น วันหยุดวันแม่ 12-15 สิงหาคม 2553 ราคา 25900 บินการบินไทย แถมฟรีกระเช้านองปิง พร้อมอิ่มอร่อยกับซีฟูดส์ ณ หมู่บ้านชาวประมง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น วันแม่ 12-15 สิงหาคม 2553 ราคา 25,900 บาท บินการบินไทย ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว วันแรก ... ................................................................................................................................................... ทัวร์มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน 2 คืน เยี่ยมชม The Venetian Resort หรูระดับ 6 ดาว ราคา 18,900 บาท สุดคุ้มพักเวเนเชี่ยน 2 คืน มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3 วัน สัมผัสชมโรงแรมระดับ 6 ดาว มาเก๊าเวเนเชี่ยน รีสอร์ท.. ..แวะช้อปปิ้งตลาดกงเป่ยที่จูไห่ ราคา ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน เดือน มิ.ย. - ส.ค.53 บินEK ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน กำหนดการเดินทาง ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน บิน EK เดือนมิ.ย-ส.ค. 53 ราคาเริ่มต้น19,900บาท ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น 4 วัน (EK) ..ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท.. โดยสายการบินEmirate ... ................................................................................................................................................... แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกง วันนี้ - 31 ส.ค. 53 จองแพคเกจวันนี้ ซื้อ 1 แถมฟรี 1 บินการบินไทย แพคเกจฮ่องกง ซื้อ 1 แถม 1 Package Hongkong Buy 1 Get 1 Free !! บินสายการบินไทย ................................................................................................................................................... ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน เดือน มิ.ย.-ส.ค. 53 บินEK ราคา 18,900 บาท ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน (EK) มิถุนายน : 26-28 กรกฎาคม : ... ................................................................................................................................................... ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เพียง 9,999 บาท มิ.ย.-ธ.ค. 53 เท่านั้น มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน เที่ยว 2 เมืองในราคาสบายๆ ราคา 9,999 บาท รวมทุกอย่าง ที่เที่ยว : “มาเก๊า” ... ................................................................................................................................................... ทัวร์ฮ่องกง Disneyland มาเก๊า สัมผัสเดอะเวเนเชี่ยน มิ.ย.-ส.ค.53 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท บินเอมิเรท(EK) ทัวร์ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ มาเก๊า4 วัน3 คืน � � ทุ่งดอกกระเจียวบานแล้ว วัดพระพุทธบาท–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์–ไร่องุ่นเทพสถิต-จุดชมวิวสุดแผ่นดิน – ทุ่งดอกกระเจียว–ไร่ยานา 2 วัน 1 คืน เพียง 2,690 พัก 1 คืน ทองทา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักสบายใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ราคาเริ่มต้น 700 บาท Siam Niramit สยามนิรมิตร บัตรเข้าชมราคาพิเศษ มีราคาคนไทย และต่างชาติ ถูกมากๆค่ะ ชมแล้วประทับใจ ไม่ผิดหวังแน่นอน ล่องเรืออยุธยา **มีบริการทุกวัน**GRAND PEARL AMAZING โปรโมชั่นตั๋ว/ทัวร์เกาหลีวันหยุด11-15 สค.บินKE/มาเก๊า จูไห่ 9999บ./แพคเกจฮ่องกงซื้อ1แถม1 /จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์/ตุรกีแถมอียิปต์/ยุโรปราคาถูก ติดต่อ : ไทย แอคทิวิติ้, 02-5227117,084-1117171 บัตรชมการแสดงสยามนิรมิตร Siam Niramit ราคาถูก ติดต่อ : Thaiactivity, 02-5227117/084-1117171 1,000 ทัวร์แอฟริกาใต้ ก.ค. - พ.ย. 53 ราคาพิเศษ บินการบินไทย เที่ยว 8 วัน ติดต่อ : ติดต่อ คุณป้อม ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117/084-1117171 88,800 ทัวร์เกาหลี วันแม่ ALOHA KOREA 5 วัน 3 คืน 11-15 สค. โดย Korean Air จองด่วน ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 24,900 ทัวร์จีน เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว-หวงหลง-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย(TG) เดือนก.ค.-ก.ย.53ราคาเริ่มต้น 28900 บาทแถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ติดต่อ : บริท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 28,900 - 31,900 สนุกกับเครื่องเล่นที่สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน โดยการบินไทย 23-25 ต.ค. 53 ราคา 20,900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 20,900 ทัวร์เกาหลี ALOHA KOREA เกาะนามิ–โซรัคซาน(กระเช้า)-วัดชินฮึนซา พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ บิน KE 11-15 ส.ค.53 ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 27,900 ทัวร์เกาหลี วันหยุด 11-15 ส.ค.53 นามิ โซรัค หอN+เทดดี้แบร์ บุฟเฟต์ขาปูอิ่มไม่อั้น บิน KE เพียง 27900บ. ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117,084-1117171 27,900 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล วันปิยะ 23-25 ต.ค. 53 ราคา 20900 บินการบินไทย แถมฟรีสิงคโปร์ไฟล์เออร์ ติดต่อ : Thaiactivity, 02-5227117/084-1117171 20,900 ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE จองวันนี้คู่แม่ลูกลดทันที 800 บาท ติดต่อ : ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ (Thaiactivity), 02-5227117/084-1117171 27,900 ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกีเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2553 ราคา 48900 บาท โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 48,900 ทัวร์อเมริกาตะวันตก Las vegas & Hollywood โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 70,900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 70,900 ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 105,900 ทัวร์เกาหลีวันแม่ ทัวร์เกาหลีราคาถูก 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บินโคเรียนแอร์ KE พิเศษขาปูยักษ์แบบไม่อั้น เที่ยวครบ ติดต่อ : Thaiactivity คุณ ป้อม, 02-5227117/084-1117171 27,900 ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน ช้อปปิ้งสุดมันส์กับเทศกาลลดทั้งเกาะที่คุณรอคอย วันนี้ - 31 สิงหาคม ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 16,900 โปรโมชั่น เปิดตัว จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ง่ายๆด้วยตัวท่านเอง 24ชม. ทราบผลทันที ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117,084-1117171 จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ตลอด24 ชม. เช็คราคาด้วยตัวท่านเอง ง่ายๆ ทราบผลทันที ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117,084-1117171 แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะ โปรโมชั่น ราคา10,888 บาท บิน OX วันนี้ ถึง 31ส.ค. 53 เท่านั้น ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 10,888 ทัวร์อเมริกาตะวันตก Las vegas & Hollywood โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 70,900 Bath ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 71,900 เช็คราคาและจองตั๋วเครื่องบินง่ายๆด้วยตัวท่านเอง ตลอด 24 ชม. ทราบผลทันที ราคาพิเศษโดนใจ ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 02-5227117 พิเศษช่วงเปิดตัว Siam Niramit สยามนิรมิตร บัตรเข้าชมราคาพิเศษ มีราคาคนไทย และต่างชาติ ถูกมากๆค่ะ ชมแล้วประทับใจ ไม่ผิดหวังกับโชว์ตระการตา ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 1,000 - 1,200 ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ติดต่อ : ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ (Thaiactivity), 02-5227117 99,900 ทัวร์ พม่า 4 วัน 3 คืน แอร์เอเซีย เดินทาง ก.ค.-ต.ค. 53 พัก 5 ดาว ราคาเริ่ม 15,900 บาท รวมทุกอย่างแล้ว ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 15,900 - 17,500 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สักการะ 5 วัดดัง นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ราคา 17900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 17,900 ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ราคา23900 บาท เดินทางเดือนมิ.ย.-ก.ย.53 ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 23,900 ทัวร์อเมริกาตะวันตก โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) ส.ค. 53 ราคา 71,900 บาท ราคาพิเศษ ติดต่อ : Thaiactivity ติดต่อ คุณป้อม, 02-5227117 71,900 ทัวร์ตุรกี 9 วัน แถม เที่ยวที่ อียิปต์ 1 วัน มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาพิเศษ 52900 เท่านั้น บินอียิปต์แอร์ ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 52,900 ทัวร์แอฟริกาใต้ 7 วัน ราคา 77700 โดยสายการบินไทย TG เดือนก.ค.-ส.ค.53 ติดต่อ : บริษัท ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 025227117 77,700 สิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 23-25 ต.ค. 53 ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 20,900 ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน แอร์เอเซีย มิ.ย.-ก.ย. 53 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้ จำกัด, 02-5227117 12,900 - 13,500 ทัวร์เกาหลี Aloha Korea Tour ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 025227117 27,900 ทัวร์เกาหลีวันแม่ ทัวร์เกาหลีราคาถูก 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บินโคเรียนแอร์ พิเศษขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้ Thaiactivity, 02-522-7117, 084-111-7171 // fax 02-522-7133 27,900 ทัวร์เกาหลี แถมฟรี..ฮ่องกง Korea..HonGKong บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 27,500 PANORAMA SPECIAL JAPAN 6 วัน 4 คืน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. เริ่มต้นที่ 32,500 bath ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 025227117 32,500 - 47,900 ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KLM ทัวร์ราคาถูก 19900 บาท เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 53 ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วนะคะ ติดต่อ : ป้อม ไทยแอคทิวิตี้ (Thaiactivity), 02-5227117/084-1117171 19,900 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เดอะ เวเนเชี่ยน เซินเจิ้น วันหยุดวันแม่ 12-15 สิงหาคม 2553 ราคา 25900 บินการบินไทย ติดต่อ : Thaiactivity (บริษัทไทยแอคทิวิตี้) คุณป้อม, 02-5227117/084-1117171 25,900 'ALOHA KOREA ' กำหนดการเดินทาง 11-15 สิงหาคม 2553 บินโคเรียนแอร์ จองด่วน! เพียง 27,900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 27,900 ทัวร์ ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกรทโอเชี่ยนโร้ด 6 วัน เดือน พ.ค.-พ.ย.53ราคาเริ่มต้น 63900 บาท ** ลิ้มรสกุ้งมังกรรสเด็ด พร้อมไวน์รสเลิศ ติดต่อ : ไทยแอคทิวิตี้, 025227117 63,900 - 66,900 เนปาล – กาฐมาณฑุ – นากาโก๊ต – โภครา ปาตัน – วัดปศุปตินาถ – ช้อปปิ้งย่านทาเมล 5วัน 4 คืน โดย Thai Airways(TG) ราคา 35900 บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 35,900 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท ติดต่อ : THAI ACTIVITY, 02-522-7117,084-111-7171 หังโจว เซี่ยงไฮ้ Expo อู๋ซี ซูโจว 6 วัน 4 คืน (MU) เหมาลำ เพียง 19900 วันที่ 04-09 , 14-19 ส.ค.53 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว..พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน ชมกายกรรม ERA อึ้ง ทึ้ง เสียว สุดอลังการ.. ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ EXPO ช่วงวันแม่ 12-16 ส.ค. 53 บิน TG ราคา 28900 บาท กินดีอยู่ดี พัก 5 ดาว แถมฟรีกระเป๋าท่านละ 1 ใบ ทัวร์ญี่ปุ่น Eco Tokyo โดยการบินไทย (TG) เดือน มิ.ย.- ต.ค.ปรับราคาใหม่ เริ่มต้น 34900 บาท ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 3เมย.- 30 ตค.53 ราคา 90900 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Beijing Super Promotion One มิ.ย. - ก.ค. 53 ราคา 16900 เท่านั้น ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน บาวาเรีย-ทิโรล 8 วัน เม.ย.-ต.ค. 85,900บาท ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 3 วัน 2 คืน บิน เจทสตาร์ มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาเริ่มเพียง 16,900.- บาท พิเศษ! ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถแล้ว ทัวร์เกาหลี ปักกิ่ง 'Cherry & Botun 4' 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. / 18-23 ส.ค. 53 ราคาพิเศษ 27900 บาท ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ จองวันนี้ลดที่นั่งละ 2000 บาท ทัวร์เกาหลี Korea Hongkong ทัวร์เกาหลี แถมฟรี ฮ่องกง บินคาร์เธ่ย์ พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 27500 บาท ช้อปปิ้งจุใจ 2 เมือง ทัวร์อเมริกาตะวันตก โดยสายการบินคาเธ่ย์ (CX) ส.ค. 53 ราคา 71,900 บาท ทัวร์ตุรกีราคาถูก ทัวร์ตุรกีเดินทาง ส.ค. - ต.ค. 2553 ราคา 48900 บาท โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน บินการบินไทย (TG) วันนี้ - ต.ค. 53 ราคาพิเศษ ทัวร์ยุโรป ในอ้อมกอดแอลป์ 8 วัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี บินสวิสแอร์ ส.ค. - ธ.ค. 53 ทัวร์ เกรทบริเทน อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 3 เมย - 30 ตค 53 ราคา 93,900 ทัวร์ตุรกี 9 วัน แถม เที่ยวที่ อียิปต์ 1 วัน มิ.ย. - ก.ย. 53 ราคาพิเศษ 52900 เท่านั้น บินอียิปต์แอร์ ทัวร์ญี่ปุ่น PANORAMA SPECIAL พ.ค. - ส.ค. 53 ราคา 47,900 บาท บินการบินไทย ทัวร์เกาหลีราคาถูก Aloha Korea Tour 23-27 ก.ค. 53 ราคา 24,900 บาท บิน8B/ทัวร์เกาหลีวันแม่ 11-15 ส.ค. 53 ราคา 27900 บิน KE เที่ยวครบ พักดี อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน KLM ทัวร์ราคาถูก 19900 บาท เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 53 ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้วนะคะ แพคเกจฮ่องกง เทศกาลลดทั้งเกาะฮ่องกง วันนี้ - 31 ส.ค. 53 จองแพคเกจวันนี้ ซื้อ 1 แถมฟรี 1 บินการบินไทย ทัวร์เกาหลี 'U R Beautiful ' 5 วัน 3 คืน 24,900 ก.ค. - ก.ย. บิน โคเรียนแอร์ (KE)หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการครับ Thai Activity Co.,Ltd. TAT LICENCE 11/3912 369/ 7 Sirasa Town Home,Moo 4 ,Soi Chaengwattana 6 Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Tel 02-522-7117 , 0841117171 Fax 02-5227133 E-mail: [email protected] msn: suvija[email protected] Website: www.ThaiActivity.com


ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2023 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.