CD รวมกฎหมายไทย ชุด 10 (1,350 พรบ.)

CD รวมกฎหมายไทย ชุด 10 (1,350 พรบ.)

รหัสสินค้า :

C0059

ยี่ห้อ :

สูตรไพศาล

สภาพสินค้า :

สินค้าใหม่

ราคา :

2,000.00

บาท

ลดเหลือ :

1,000

บาท

เว็บไซต์ :

http://www.siamshop.com/781fe1am3w2rc08

วันที่เริ่ม :

9 ธ.ค. 2553 16:54:10

วันที่อัพเดท :

9 ธ.ค. 2553 16:54:10

ip :

27.130.192.1xx

ข้อมูลร้าน

ชื่อผู้ขาย :

นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์

จังหวัด :

กรุงเทพมหานคร

จำนวนสินค้า :

6 ชิ้น

คนเข้าชม :

2704

อัพเดทร้าน :

22 ต.ค. 2555 16:24:00

เปิดร้าน :

9 ธ.ค. 2553 16:34:26

shop free

รายละเอียดสินค้า

CD รวมกฎหมายไทย ชุด 10 (1,350 พรบ.) ฿2,000.00 /ชุด Sale: ฿1,000.00 /ชุด CD รวมกฎหมายไทย ชุด 10 รหัสสินค้า : C0059 "1,350 พระราชบัญญัติ" ใหม่ล่าสุด ! (ประกอบด้วย 3 CD) 1. ชุด 10 1,300 พระราชบัญญัติ 2. ชุด 10/1 ฉบับกฎหมายรอบ พ.ศ.2550 (แผ่น 1) 3. ชุด 10/2 ฉบับกฎหมายรอบ พ.ศ.2550 (แผ่น 2) * 1 ใน 13 ชุด CD รวมกฎหมายไทย * พัฒนามาจาก CD ชุด 1-9 * ทุกชุดเชื่อมโยง/สัมพันธ์กัน สำคัญและแตกต่างกัน * กฎหมายหลักที่ใหม่/สำคัญ แปลไทย-อังกฤษ * ลงลึกถึงกฎหมายลูก นับแต่กฎกระทรวง พ.ร.ฎ. ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ * เชื่อมโยง 100 กว่า พ.ร.บ. แปลภาษาอังกฤษ * ประหยัดเงินกว่า 30,000 บาท * ใช้งานฉับไวกว่าหนังสือ * ประสิทธิภาพสูง ใช้ทนทาน ไม่จำกัดครั้ง ไม่หมดอายุ * เพิ่มร่าง พ.ร.บ.หลายร้อยฉบับ * สั่งพิมพ์ Print ย่อ/ขยาย พิมพ์บางส่วน นับแสนหน้า * ไม่เปลืองตู้ /ห้องสมุดสำหรับเก็บหนังสือ เหมาะสำหรับอาจารย์ อัยการ นายตำรวจ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ปกติ 2,000 บาท เหลือเพียง 1,000 บาท สารบาญรายชื่อ รายชื่อบางส่วนอาจถูกตัดหายไป เนื่องจากมีจำนวนมาก โปรดดูสารบาญเต็มใน CD 1 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2542 2 กฎบัตรสหประชาชาติ 3 กฎมณเฑียรบาล-พระราชกฤษฎีกาที่ระโหฐานเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2457 4 กฎมณเฑียรบาล-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก พระพุทธศักราช 2456 5 กฎมณเฑียรบาล-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยที่ระโหฐานในพระราชสำนัก รัตนโกสินทร์ศก 131 (พ.ศ. 2455) 6 กฎมณเฑียรบาล-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพระราชวงศ์ แลผู้มีบรรดาศักดิ์ทำลายชีพตนเอง พระพุทธศักราช 2458 7 กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2458 - พ.ศ. 2545 8 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พระพุทธศักราช 2457 9 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2475 10 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 11 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พระพุทธศักราช 2461 12 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2458 13 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พระพุทธศักราช 2457 14 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยหญิงแพศยา พระพุทธศักราช 2458 16 กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 - พ.ศ. 2550 18 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 - 2546 19 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 - 2551 20 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (ดูในชุด 7/1) 21 กองทุนพัฒนาอาชีพ พ.ศ. ... (ดูในชุด 7/1) 22 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 23 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 - 2550 24 กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 - 2546 25 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 - 2550 26 กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 - 2545 27 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 - 2550 28 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 - 2550 29 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - 2550 30 กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 - 2548 32 กักพืช พ.ศ. 2507 - 2551 33 กาชาด พ.ศ. 2499 - 2544 34 การกักเรือ พ.ศ. 2534 35 การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 - 2550 36 การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 - 2550 37 การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 - 2548 38 การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530 - 2549 39 การขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ... 40 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 - 2550 41 การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 - 2550 42 การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 - 2550 43 การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 - 2550 44 การค้าข้าว พ.ศ. 2489 - 2548 45 การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 - 2550 46 การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 - 2551 49 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 50 การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 51 การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 - 2550 52 การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 - 2540 (พระราชกฤษฎีกา) 53 การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 54 การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 55 การชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 - พ.ศ. 2526 56 การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2550 57 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550 58 การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2424 59 การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 60 การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 - 2550 62 การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 - 2547 63 การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 64 การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 - พ.ศ. 2550 , 65 การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 - 2551 67 การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 - 2550 68 การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 69 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 - 2550 70 การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 - 2545 71 การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 - 2551 , พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. ... 73 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 74 การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 - 2550 75 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 - 2545 77 การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 78 การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 - 2551 อาจยกเลิกโดย ร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน 79 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 - 2551 80 การเนรเทศ พ.ศ. 2499 - 2521 81 การบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ... 82 การบริหารราชการมหานครภูเก็ต พ.ศ. ... 83 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 - 2550 84 การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 - 2551 85 การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 86 การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 - 2550 87 การบัญชี พ.ศ. 2543 - 2550 88 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 - 2530 89 การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 - 2550 90 การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 - 2548 91 การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 92 การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 - 2550 93 การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 94 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 - 2550 95 การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 - 2551 96 การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. ... 97 การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 - 2551 อาจยกเลิกโดย ร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน 98 การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 - 2551 99 การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 - 2545 0100 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510 0101 การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 - 2550 0102 การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 - 2551 0103 การประมง พ.ศ. 2490 - 2550 0104 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 - 2548 , 0105 การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2546 0106 การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 - 2550 0107 การผังเมือง พ.ศ. 2518 - 2551 0108 การพนัน พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2548 0109 การพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2496 - 2530 0110 การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 - 2545 0111 การพัสดุ พ.ศ. 2535 - 2546 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) 0112 การพิมพ์ พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2550 0113 การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 0115 การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 - 2551 0116 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 - 2550 0117 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 - 2550 0118 การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 0119 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 - 2550 0120 การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 - 2550 0121 การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 0122 การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 0123 การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 - 2535 0124 การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 - 2550 0125 การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 0128 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - 2551 0131 การศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ... 0132 การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 0133 การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - 2550 0134 การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 - 2550 0135 การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 - 2550 0137 การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 - 2551 0138 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - 2550 0139 การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 - 2546 0141 การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 0142 กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502 0144 กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 - 2551 0145 กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 - 2549 0146 กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2547 0147 กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - 2550 0148 กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 - 2550 0150 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. 2517 - 2545 0151 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497 - 2536 0152 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 - 2540 0153 กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491 0154 กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศ ที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488 0155 กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2484 0156 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 0158 กีฬามวย พ.ศ. 2542 - 2545 0159 กู้เงิน พ.ศ. 2494 0160 กู้เงิน พ.ศ. 2502 0161 กู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. 2511 0162 กู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ พ.ศ. 2506 - 2511 0163 กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ. 2483 0164 กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. 2502 - 2509 0165 กู้เงินในประเทศ พุทธศักราช 2485-2489 0168 กู้เงินเพื่อการบูรณะประเทศ พ.ศ. 2489 0169 กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2496 0170 กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 - 2501 0172 กู้เงินเพื่อความมั่นคงแห่งเงินตราและการอื่น ๆ พ.ศ. 2485 0173 กู้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม พ.ศ. 2514 0174 กู้เงินเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2509 0175 เกลือ พ.ศ. 2481 0176 แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 - 2550 0177 ขจัดความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .. 0179 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - 2550 0180 ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 - 2550 0181 ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 0182 เข็มพระชนมายุสมมงคล รศ. 128 (พ.ศ. 2452) 0183 คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 - 2551 0184 คณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. อาจยกเลิกโดย ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 0186 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. อาจยกเลิกโดย ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 0187 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 0188 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521 - 2535 0189 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 - 2551 0191 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - 2548 0192 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 0193 คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 - 2551 0194 คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 - 2550 0196 ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2544 0197 ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2549 0198 ควบคุมการขุดค้นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ พ.ศ. 2515 ปว. 189 0199 ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 - 2549 0200 ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 0202 ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504 - 2511 0205 ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2549 0206 ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2551 0207 ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 0209 ควบคุมกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค พ.ศ. 2515 - 2550 ปว. 58 0210 ควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484 0212 ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 - 2550 0213 ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 0216 ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 - 2550 0217 ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 - 2550 0218 ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 - 2546 0219 ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 - 2546 0220 ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 - 2550 0221 ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ. 2514 0222 ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน พ.ศ. 2484 0223 ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. 2483 0224 ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. 2524 - 2546 0225 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - 2550 0226 ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 0227 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 0228 ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548 0229 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - 2548 0230 ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 - 2550 0231 คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 - 2550 0232 ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 - 2550 0233 ค่าตอบแทนสำหรับผู้ถูกดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ... 0234 คืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงคราม ของญี่ปุ่น พ.ศ. 2489 0235 คืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสสริยาภรณ์และสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ 2489 0236 คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 - 2550 0237 คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย พ.ศ.2547 0238 คุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 2541 0239 คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2505 0240 คุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. 2534 0241 คุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. 2522 0242 คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2533 0243 คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2543 0244 คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2514 0245 คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย พ.ศ. 2510 0246 คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. 2543 0247 คุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2504 0248 คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2547 0249 คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 0250 คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2551 0251 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. 2537 - 2550 0252 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2536 0253 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2550 0254 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2550 0255 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2524 0256 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2522 0257 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ พ.ศ. 2503 0258 คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. 2545 0259 คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2544 0260 คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 0261 คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - 2550 0262 คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 - 2546 0263 คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 0264 คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 - 2550 0265 คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 - 2551 0266 คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 - 2550 0267 คุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา พ.ศ. 2546 0268 คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 - 2550 0269 คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 - 2551 0270 คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 - 2549 0273 คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 - 2547 0274 คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 - 2550 0275 คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2501 0276 เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2486 0277 เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2547 0278 เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2550 0279 เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 0280 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 - 2548 0281 เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .. 0283 เครื่องแบบตำรวจรัฐสภา พ.ศ. 2512 0284 เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 0285 เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2514 0287 เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 0288 เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 0289 เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507 0290 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521 0291 เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ. 2523 0292 เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 0293 เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516 - 2526 0294_2 เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 0295 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก รศ. 128 (พ.ศ. 2452) 0296 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยาม รศ. 128 (พ.ศ. 2452) 0297 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534 - 2548 0298 เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 - 2550 0299 เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 - 2548 0300 เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534 - 2546 0301 เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2550 0302 คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 0303 โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 0304 คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 0305 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 0306 แถลงการณ์ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่อง เหตุผลในการยึดอำนาจในการปกครองแผ่นดิน 0306_2 แถลงการณ์ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 2 เรื่อง นโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 0307 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2548 0312 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2547 0314 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 0315 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 0318 เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 - 2550 0319 เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ฯลฯ พ.ศ. 2541 - 2546 0320 เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 0321 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 - 2551 0322 เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 0323 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2544 - 2550 0324 เงินตรา พ.ศ. 2501 - 2550 แก้ตาม พรก. 2545 (รจ. 119 ก 60) 0325 เงินทดแทน พ.ศ. 2537 - 2550 0326 เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2523 0327 เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2522 0328 จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2546 0329 จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 - 2547 0330 จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 0331 จราจรทางบก พ.ศ. 2522 - 2551 , 0332 จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2501 0333 จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 - 2545 (พระราชกฤษฎีกา) 0334 จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 - 2550 0335 จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533 0336 จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2530 0337 จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2526 0338 จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2530 0339 จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2523 0340 จัดตั้งศาลจังหวัดที่...... จังหวัด....... พ.ศ. ....... (ดูสารบาญเต็มใน CD) 0367 จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 - 2544 0368 จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 - 2551 , 0370 จัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ. 2532 - 2550 0371 จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 - 2551 0372 จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 - 2551 , 0373 จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2537 0374 จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2538 0375 จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 - 2550 , 0376 จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 - 2551 , 0377 จัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532 - 2548 0378 จัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .. 0379 จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 - 2551 0380 จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 - 2535 0381 จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 - 2546 0382 จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 0383 จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 0384 จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 - 2551 0386 จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 0387 จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 - 2548 0388 จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 - 2550 0389 จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 0390 จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 - 2544 0391 จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 - 2544 0392 จัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498 - 2550 0393 จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้าให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2505 - 2534 0394 จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 0395 จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 - 2550 0398 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 0399 ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 - 2550 0400 ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยาม พ.ศ. 2459 0402 ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 - 2548 0403 ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 - 2548 0404 เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 - 2546 0405 ใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ.108 (พ.ศ. 2432) - 2545 0406 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 - 2550 0408 ตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525 0409 ตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 0410 ตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2536 0411 ตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2536 0414 ตำรวจรัฐสภา พ.ศ. .. 0415 ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - 2550 มีกฎ ก.ตร. 0416 ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2526 0417 ทนายความ พ.ศ. 2528 - 2550 0418 ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 0419 ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 - 2549 0420 ทางหลวง พ.ศ. 2535 - 2551 0421 ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 0422 ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 - 2550 0423 ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 - 2550 0424 เทศบาล พ.ศ. 2496 - 2550 , 0426 ธง พ.ศ. 2522 0427 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2550 0428 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 - 2550 0429 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 - 2546 0430 ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 - 2551 0431 ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 - 2550 0432 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 - 2550 0433 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2548 0434 ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 - 2548 0436 ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 0437 ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 0438 นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 - 2539 0439 น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 - 2550 0441 นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 0442 นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 - 2548 0443 นิรโทษกรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องกับการเดินขบวน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2516 0444 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ. 2489 0445 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2515 0446 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502 0447 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2534 0448 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2500 0449 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2519 0450 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2520 0451 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2532 0452 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 25 และ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2520 0453 นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำรัฐประหาร พ.ศ. 2490 0454 นิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 0455 นิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 0456 นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่าง วันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พ.ศ. 2521 0457 นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 กลับมาใช้ พ.ศ. 2494 0458 นิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476 0459 นิรโทษกรรมในโอกาสครบ 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2499 - 2502 0460 เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 - 2549 0462 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 - 2547 0463 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 - 2546 0464 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 - 2550 แก้ 2544 พร้อมด้วย : โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 0466 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 - 2550 0467 บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 - 2550 0468 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 - 2551 , พร้อมด้วย : ร่าง พระราชบัญญัติ 0469 บังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2498 0470 บัตรเครดิต พ.ศ. ... 0472 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 - 2546 0473 บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 - 2551 0474 บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 - 2545 0476 บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 - 2551 0477 บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 - 2546 0478 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 - 2548 0479 โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 - 2551 0480 ปฏิญญาเพื่อเด็ก พ.ศ. 2534 0481 ปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก พ.ศ. 2533 0482 ปฏิรูประบบราชการ "ปฏิรูปการครอง" พ.ศ. 2545 0483 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พระราชบัญญัติ 0484 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. 0486 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 0487 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2541 0489 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 0490 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ... (ดูในชุด 10/2) 0491 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พระราชบัญญัติ 0493 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 0494 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 - 2550 0495 ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 - 2551 0496 ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 - 2551 0497 ประกันสังคม พ.ศ. 2533 - 2550 , 0498 ประกาศคณะปฏิวัติ - ทุกฉบับ ดูใน CD ชุด 8/1 0500 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 - 2551 , 0501 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 - 2551 0502 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2551 0503 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2551 0504 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 - 2551 0505 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) - พ.ศ. 2507 0506 ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 - 2550 , 0508 ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 - 2551 0510 ป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511 0512 ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 - 2550 0516 ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 0520 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 0521 ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 0522 ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 - 2542 0523 ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 0524 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 - 2548 0525 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 - 2551 0526 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 - 2551 0528 ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483 - 2545 0529 ป่าชุมชน พ.ศ. ... 0530 ป่าไม้ พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2550 0531 ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 - 2551 0532 ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 - 2550 0533 ปีประดิทิน พ.ศ. 2483 0534 ปุ๋ย พ.ศ. 2518 - 2551 0535 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 - 2548 <พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548> 0536 เปลี่ยนชื่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ พ.ศ. 2525 0537 เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลจังหวัดอำนาจเจริญ 0538 เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยภูมิและศาลจังหวัดภูเขียว พ.ศ. 2542 0539 เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. 2540 0540 เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดปากพนัง พ.ศ. 2544 0541 เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดมีนบุรี พ.ศ. 2534 0542 เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี 0543 เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 0544 ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 - 2550 0546 ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 - 2550 0547 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 - 2549) ประกาศ 0549 พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 - 2547 0551 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 - 2551 0552 พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 - 2550 0553 พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 0554 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 - 2549 0556 พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 0557 พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2550 0558 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 - 2545 0559 พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 - 2550 0560 พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 - 2550 0561 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 - 2548 0562 พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 - 2550 0563 เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในนิคมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. ... ร่าง (ดูในชุด 7/1) 0564 เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496 0565 ไพ่ พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2550 0566 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 - 2550 0568 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 0569 ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 0570 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 - 2550 0571 ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 - 2550 0572 ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 - 2543 0573 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2548 0574 ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 - 2550 0575 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 - 2550 0576 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 - 2550 0577_2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 0579 มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 0580 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 0581 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 - 2550 0582 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 - 2550 , 0583 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 - 2548 0584 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 - 2550 0585 มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 - 2550 0586 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 - 2550 0587 มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 - 2550 0589 มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 0590 มหาวิทยาลัยปัตตานี พ.ศ. ... (ดูในชุด 7/1) 0591 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 - 2550 0592 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 - 2550 0593 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 - 2550 0595 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 0596 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 - 2550 0597 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 - 2550 0598 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 - 2550 0599 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 - 2548 0600 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 - 2549 0601 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 - 2548 0602 มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 - 2548 0603 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 - 2548 0604 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 0605 มหาวิทยาลัยหนองคาย พ.ศ. ... (ดูในชุด 8/2) 0606 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 - 2548 0607 มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 0608 มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 0609 มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 - 2548 0610 มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 0611 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ? ร่าง (ดูในชุด 8/1, 39 ร่าง พ.ร.บ) 0612 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 - 2550 , 0613 มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 0614 มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 - 2550 0615 มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 - 2550 0616 ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายรับราชการทหารกับขาดหนีราชการทหารและตำรวจ 2483 0617 ยกความผิดให้แก่ผู้กระทำผิด-พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารและผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ 2475 0618 ยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชันศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด 2549 - 2550 0619 ยกโทษและทัณฑ์ให้แก่ทหารกองประจำการซึ่งขาดหรือหนีราชการ 2526 0620 ยกโทษและทัณฑ์ให้แก่ทหารกองประจำการซึ่งขาดหรือหนีราชการ 2532 0621 ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน 2546 0622 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2519 และฉบับที่ 17 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2519 2537 0623 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 2525 0624 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2519 2522 0625 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 34 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2519 2540 0626 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2520 2522 0627 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 2541 0628 ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2549 2550 0629 ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2520 2520 0630 ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ 2539 0631 ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 2549 0632 ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 20 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 2534 0633 ยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 8 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 2550 0634 ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ 2495 2543 0635 ยกเลิกพระราชบัญญัติผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2519 2536 0636 ยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ 2548 0637 ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ 2535 0638 ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ ที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ 2546 0639 ยกเว้นความผิดให้แก่ผู้ขาดหนีราชการทหารและตำรวจ 2476 0640 ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 2535 0641 ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 2526 0643 ยศตำรวจรัฐสภา 2512 0644 ยศทหาร 2479 - 2505 0645 ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 2497 0646 ยา 2510 - 2550 0647 ยาสูบ 2509 - 2550 0648 ยาเสพติดให้โทษ 2522 - 2551 , 0649 ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 2550 0650 ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน 2549 0652 รถยนต์ 2522 - 2551 , 0653 รถยนตร์ทหาร 2476 - 2507 0655 ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศ ใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2501 2508 0656 ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย 2520 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. อาจยกเลิกโดย ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 0657 ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2528 - 2550 0658 ระเบียบข้าราชการการเมือง 2535 - 2550 0660 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 - 2551 มี กฎ ก.ค.ศ., 0662 ระเบียบข้าราชการทหาร 2521 - 2551 0664 ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2543 - 2551 0665 ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 2518 - 2551 มี กฎ ก.ร. 0666 ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 2521 - 2550 0668 ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 0670 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 - 2551 0671 ระเบียบบริหารข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ... ร่าง (ดูในชุด 7/1) 0672 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 - 2550 0673 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 - 2550 0674 ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2528 - 2550 0675 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 - 2550 0676 ระเบียบบริหารราชการเมืองเกาะสมุย ... (ดูในชุด 7/1) 0677 ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2542 - 2548 0678 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม 2543 - 2551 0679 รักษาคลอง ร.ศ. 121 ( 2445) 0680 รักษาคลองประปา 2526 0681 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 - 2550 0682 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 - 2548 0683 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 0684 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 0685 รับรองการกู้เงินนอกประเทศ 2500 0686 รับรองฐานะขององค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ 2533 0687 รับราชการทหาร 2497 - 2549 0688 ราชทัณฑ์ 2479 - 2550 0689 ราชบัณฑิตยสถาน 2544 - 2550 0690 ราชองครักษ์ 2480 - 2521 0691 รายได้เทศบาล 2497 - 2534 0693 เรือไทย 2481 - 2550 0694 เรือนจำทหาร 2479 - 2550 0695 แร่ 2510 - 2551 0696 แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 - 2550 0697 แรงงานสัมพันธ์ 2518 - 2551 0698 โรคติดต่อ 2523 - 2545 0699 โรคพิษสุนัขบ้า 2535 0700 โรคระบาดสัตว์ 2499 - 2550 , 0701 โรงงาน 2535 - 2550 0702 โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 2550 0703 โรงรับจำนำ 2505 - 2551 0703_2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2551 0705 โรงเรียนเอกชน 2550 0707 โรงแรม 2547 - 2550 0708 ล้มละลาย 2483 - 2551 0711 ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 - 2551 0712 ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 2539 0713 ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2530 0714 ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา 2550 0715 ล้างมลทินในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2526 0716 ลิขสิทธิ์ 2537 - 2548 0717_2 พ.ร.บ. ลูกเสือ 2551 0718 เลื่อยโซ่ยนต์ 2545 0719 เลื่อยยนต์ ... 0720 วัฒนธรรมแห่งชาติ 2485 - 2551 0721 วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 2518 - 2550 0722 วัตถุอันตราย 2535 - 2551 0723 ว่าความศาลต่างประเทศ 0724 ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 0726 ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 2481 0727 ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 2542 0728 ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542 0730 ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 2496 - 2550 0731 ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน 2540 - 2550 0732 ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 2489 0734 ว่าด้วยการทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐ ... (ดูในชุด 8/2) 0735 ว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2495 - 2550 0736 ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย 2519 - 2522 0737 ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 2521 0738 ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2550 0739 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 2477 0740 ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร 2475 0741 ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 0742 ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 2542 - 2550 0743 ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 2530 - 2550 0744 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา 2543 0745 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา 2533 0746 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี 2543 0747 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 2541 0748 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 2543 0749 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 0750 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2527 0751 ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2522 0752 ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ 2535 - 2545 0753 ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 2540 0754 ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 2478 - 2545 0755 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ... 0756 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 - 2545 0757 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 2530 0758 ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 2502 0759 ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ 2534 0760 ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 2521 - 2538 0761 ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 2534 0762 ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 0763 ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 - 2551 0764 ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542 - 2550 0765 ว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. 128 (2452) 0766 ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2551 0767 ว่าด้วยวิธีการยกเลิกการหวงห้ามหรือการสงวนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ ... 0768 ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรเฉพาะกาล เนื่องจากพระราชบัญญัติปีปฏิทิน 2483 0770 ว่าด้วยวินัยทหาร 2476 0771 ว่าด้วยสภากาชาดสยาม 2461 - 2550 0772 ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 2482 0773 ว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก 2548 0774 ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล 2541 - 2544 0775 ว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต 2527 0776 วิชาชีพกายภาพบำบัด 2547 - 2549 0777 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 2528 - 2550 0778 วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545 - 2549 - แทน พ.ร.บ. ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ 0779 วิชาชีพทันตกรรม 2537 - 2550 , 0780 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2547 - 2550 0781 วิชาชีพบัญชี 2547 - 2550 0782 วิชาชีพเภสัชกรรม 2537 - 2548 0783 วิชาชีพวิศวกรรม 2505 - 2547 0784 วิชาชีพเวชกรรม 2525 - 2550 0785 วิชาชีพสถาปัตยกรรม 2508 - 2546 0788 วิทยุคมนาคม 2498 - 2550 0789 วิธีการงบประมาณ 2502 - 2550 0790 วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 2522 0791 วิธีการพิจารณาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 2540 0792 วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา 2522 - 2550 0793 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา 2510 - 2545 0794 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2506 - 2545 0795 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 - 2550 0796 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 0797 วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 2550 0798 วินัยกองอาสารักษาดินแดน 2509 0799 วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 2482 0800 วิศวกร 2542 - 2550 0801 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ต....... อ..... จ...... เพื่อ...... (ดูสารบาญเต็มใน CD) 0939 เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ฯ ในท้องที่ อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ไทรโยค และ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 0940 ศุลกากร 2469 - 2550 0941 เศรษฐกิจการเกษตร 2522 - 2545 0943 สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 2546 0944 สงเคราะห์คนชรา ... 0945 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของมนุษยธรรม 2543 0946 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ 2485 - 2502 0949 ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 2551 0950 สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 - 2550 0951 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2546 - 2550 0952 ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 2503 - 2521 0954 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550 0955 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 - 2548 0956 ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 2521 - 2548 0957 ส่งเสริมการลงทุน 2520 - 2550 0958 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 0959 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2482 0960 ส่งเสริมกิจการฮัจย์ 2524 - 2550 0961 ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 2521 0962 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 0963 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 - 2550 0964 ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 0965 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2543 - 2546 0966 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2548 0967 ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 2551 0968 ส่งเสริมสินค้าขาออก 2503 - 2509 0969 สถานบริการ 2509 - 2548 0970 สถานพยาบาล 2541 - 2551 พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. (ฉบับที่...) 0971 สถานพยาบาลสัตว์ 2533 - 2550 0972 สถานสินเชื่อท้องถิ่น 2518 0973 สถาบันการพลศึกษา 2548 - 2549 0974 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 0975 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2547 - 2550 0976_2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2551 0977 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2518 - 2551 0978 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2509 - 2550 0979 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2550 0981 สถาบันพระปกเกล้า 2541 - 2548 0983 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2535 - 2550 0984 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2522 - 2548 0985 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 - 2548 0986 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2550 0987 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ... 0989 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2546 - 2550 0990 สถาปนิก 2543 - 2549 0992 สถิติ 2550 พร้อมด้วย : ร่าง พ.ร.บ. 0993 สภาการเหมืองแร่ 2526 - 2550 0994 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 - 2550 0995 สภาความมั่นคงแห่งชาติ 2502 - 2541 0996 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 - 2550 0997 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2543 - 2551 0998 สภาพัฒนาการเมือง 2551 0999 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2537 1000 สภาวิจัยแห่งชาติ 2502 - 2550 1001 สภาวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ... 1002 สภาองค์กรชุมชน 2551 1003 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2544 - 2550 1004 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2530 1005 สมาคมการค้า 2509 - 2550 1006 สมุหมนตรี ร.ศ. 129 1007 สวนป่า 2535 - 2551 1008 สหกรณ์ 2542 - 2551 1010 สัญชาติ 2522 - 2551 1011 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2546 - 2551 1012 สัตว์พาหนะ 2482 - 2551 1013 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2522 - 2535 1014 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ... (ดูในชุด 10/2) 1015 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2542 - 2550 1016 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 2545 (พระราชกฤษฎีกา) 1017 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2517 - 2551 1018 สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2497 1022 สำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 ( 2452) 1023 สำหรับรักษาช้างป่า 2464 - 2503 1024 สิทธิบัตร 2522 - 2550 1025 สุขภาพจิต 2551 1026 สุขภาพแห่งชาติ 2550 1028 สุรา 2493 - 2550 1029 สุสานและฌาปนสถาน 2528 - 2550 1030 เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม 2534 1031 เสื้อครุยเนติบัณฑิต 2479 1032 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส 2542 - 2551 1033 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส 2543 - 2551 1034 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 - 2551 1035 หลักประกันสุขภาพและมาตรฐานคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข ... ร่าง 1036 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 - 2550 1037 หอการค้า 2509 - 2550 1038 หอพัก 2507 - 2549 1039 ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา 2482 1040 ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 2475 - 2551 1041 เหรียญกล้าหาญ 2521 1042 เหรียญจักรพรรดิมาลา รศ. 130 1050 เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2527 1051 เหรียญชัยสมรภูมิ 2484 - 2539 1052 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2521 1053 เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร 2539 1054 เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 2525 1055 เหรียญราชการชายแดน 2497 - 2548 1056 เหรียญราชนิยม พุทธศักราช 2484 1057 เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9 2502 1058 เหรียญสนองเสรีชน 2515 ปว. 305 1059 ให้กันที่ดินที่ประกาศเป็นป่าสงวนหวงห้ามของกรมป่าไม้ที่ทับที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ที่เหมาะสมเป็นเขตอุตสาหกรรม ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง บาง และทะเลสาบ ... ร่าง 1060 ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 - 2545 1061 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 1067 ให้ใช้ประมวลกฎหมายรัษฎากร 2481 - 2545 1068 ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2477 - 2543 1069 ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2477 1070 ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา 2499 - 2500 1071 ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543 1072 ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด 2520 - 2550 1073 ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด 2489 1077 ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงิน 2541 1078 ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 2541 - 2550 1079 ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง 2545 1081 ให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 2543 1082 ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่าง 2490 - 2534 1083 ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล 2490 - 2534 1084 ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ 2494 - 2521 1085 ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ 2535 - 2550 1086 ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย 2509 1087 ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 2503 1088 ให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินกองทุนระหว่างประเทศ 2514 1089 ให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2514 1090 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2543 - 2550 1091 องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 2533 - 2546 1092 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2551 1094 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 - 2551 1095 องค์การเภสัชกรรม 2509 1096 องค์การมหาชน 2542 - 2550 1097 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2510 - 2550 1099 อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน 2489 1100 อนุญาตให้รัฐบาลให้กู้ยืมเงินแก่เทศบาลเมืองสองแห่งเพื่อทำการตัดและขยายถนนกับเพื่อลงทุน หาผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่เทศบาล 2479 1102 อนุญาโตตุลาการ 2545 - 2546 1103 อนุมัติพระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ 2498 1104 อนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล 2488 1105 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก 2535 1106 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ (CITES) 1107 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 1108 อ้อยและน้ำตาลทราย 2527 - 2550 1109 อากรรังนกอีแอ่น 2540 - 2541 1110 อาคารชุด 2522 - 2551 1111 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490 - 2550 1112 อาหาร 2522 - 2550 1113 อุทยานแห่งชาติ 2504 - 2550 1114 โอนกรรมสิทธิ์ ?? 1252 โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และเงิน?? (ดูสารบาญเต็มใน CD) 1266 โอนที่ดิน?. (ดูสารบาญเต็มใน CD) 1288 โอนที่ธรณีสงฆ์ ?. (ดูสารบาญเต็มใน CD) 1321 โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้แก่นายสิงห์ ใจวังโลก 2544 1322 โอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ์... 1362 โอนสินทรัพย์บางส่วนในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 2545 1363 โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของ....... ..... (ดูสารบาญเต็มใน CD) 1385 ฮัจย์ 2524 - 2544 + พร้อมรายชื่อกฎหมายแปลไทย-อังกฤษ + คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด + คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2541 - 2548 (ดูสารบาญเต็มใน CD)


ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์

SiamShop.com ผู้ให้บริการด้าน ร้านค้าออนไลน์ เปิดร้านค้าออนไลน์

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์กว่า 6 ปี
© Copyright 2023 All right reserved. SiamShop.com

ติดต่อเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ที่ Tel. 02-573-5391 - Fax. 02-573-5392

เวลาทำการ : จ-ศ 8:30-17:30 น.